Not 3 Intäkternas fördelning

Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Entreprenaduppdrag 1) 38 552 36 915
Försäljning av varor 2 424 2 100
Försäljning av fastighetsprojekt 2 664 2 882
Kran-, maskin- och fordonsuthyrning 661 548
Transporttjänster 1 481 1 471
Administrativa tjänster 3 1 242 267
Övrigt 552 459
Summa 46 337 44 376 242 267

1) I beloppet för 2015 ingår nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia med -800 Mkr.