Not 3 Intäkternas fördelning

Intäkter per väsentligt intäktsslag

  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Entreprenaduppdrag 1)  38 552 36 915
Försäljning av varor  2 424 2 100
Försäljning av fastighetsprojekt  2 664 2 882
Kran-, maskin- och fordonsuthyrning  661 548
Transporttjänster  1 481 1 471
Administrativa tjänster  3 1  242 267
Övrigt  552 459
Summa 46 337 44 376 242 267

1) I beloppet för 2015 ingår nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia med -800 Mkr.