Not 15 Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar, externt förvärvade Immateriella tillgångar, internt utvecklade
Koncernen 2016, Mkr Goodwill Varumärken Kundrelationer Nyttjanderätter grus- och bergtäkter Övriga immateriella tillgångar Industriellt byggande Totalt
Ingående anskaffningsvärde 1 740 249 56 202 44 22 2 313
Inköp 2 2
Inköp via förvärvade företag 23 12 5 8 48
Försäljningar och utrangeringar -8 -2 -26 -36
Försäljningar via sålda bolag -4 -4
Årets valutakursdifferens 24 10 2 36
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 783 263 61 202 28 22 2 359
Ingående avskrivningar -141 -44 -56 -37 -15 -293
Försäljningar och utrangeringar 8 2 26 36
Årets avskrivningar 1) -18 -3 -8 -2 -1 -32
Årets valutakursdifferens -4 -1 -5
Utgående ackumulerade avskrivningar -155 -46 -64 -13 -16 -294
Ingående nedskrivningar -21 -5 -26
Årets valutakursdifferens -3 -3
Utgående ackumulerade nedskrivningar -24 -5 -29
Utgående redovisat värde 1 759 108 15 138 15 1 2 036

 

Immateriella tillgångar, externt förvärvade Immateriella tillgångar, internt utvecklade
Koncernen 2015, Mkr Goodwill Varumärken Kundrelationer Nyttjanderätter grus- och bergtäkter Övriga immateriella tillgångar Industriellt byggande Totalt
Ingående anskaffningsvärde 1 792 268 82 202 55 22 2 421
Inköp 1 1
Inköp via förvärvade företag 3 6 3 12
Försäljningar och utrangeringar -32 -16 -27 -12 -87
Årets valutakursdifferens -23 -9 -2 0 -34
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 740 249 56 202 44 22 2 313
Ingående avskrivningar -143 -70 -48 -46 -14 -321
Försäljningar och utrangeringar 16 27 12 55
Årets avskrivningar 1) -19 -2 -8 -3 -1 -33
Årets valutakursdifferens 5 1 0 6
Utgående ackumulerade avskrivningar -141 -44 -56 -37 -15 -293
Ingående nedskrivningar -56 -5 -61
Försäljningar och utrangeringar 32 32
Årets valutakursdifferens 3 3
Utgående ackumulerade nedskrivningar -21 -5 -26
Utgående redovisat värde 1 719 108 12 146 7 2 1 994

1) Årets avskrivningar redovisas på följande rad i resultaträkningen:

Mkr 2016 2015
Kostnader för produktion -32 -33
Summa -32 -33

Nedskrivningsprövning av goodwill i kassagenererande enheter

I Peabkoncernens balansräkning 2016-12-31 ingår goodwill med totalt 1 759 Mkr (1 719). I nedanstående tabell redovisas goodwill per grupp av kassagenererande enheter för vilken goodwill nedskrivningsprövas.

Mkr 2016 2015
Bygg
Bygg Sverige 68 68
Bygg Finland 61 59
Bygg Norge 159 144
Anläggning
Anläggning Sverige 146 140
Industri
Affärsområdesnivå, vid Peabs återköp 2008 1 274 1 270
Industri Sverige 16 3
Projektutveckling
Fastighetsutveckling Sverige 21 21
Bostadsutveckling Sverige 14 14
Totalt 1 759 1 719

Nedskrivningar av goodwill

Koncernen har under 2015 och 2016 inte gjort någon nedskrivning av goodwill. För de kassagenererande enheter där beräkning av återvinningsvärdet genomförts och nedskrivningsbehov ej har identifierats, är det koncernledningens bedömning att inga rimligt möjliga förändringar i viktiga antaganden skulle föranleda att återvinningsvärdet skulle understiga det redovisade värdet.

Metod för beräkning av återvinningsvärde

För samtliga goodwillvärden har återvinningsvärdet framtagits genom en beräkning av nyttjandevärdet för den kassagenererande enheten. Beräkningsmodellen bygger på en diskontering av framtida prognostiserade kassaflöden som ställts mot enhetens redovisade värden. De framtida kassaflödena har baserats på 5-årsprognoser framtagna av ledningen för respektive grupp av kassagenererande enheter. Vid test av goodwill har en evig horisont antagits och extrapolering av kassaflöden för åren efter prognosperioden har baserats på tillväxttakt från och med år 6 på cirka 2 procent.

Viktiga variabler vid beräkning av nyttjandevärde

Följande variabler är väsentliga och gemensamma för samtliga kassagenererande enheter vid beräkningar av nyttjandevärdet;

Omsättning: Verksamhetens historiska utveckling, förväntad konjunkturutveckling för byggproduktion, allmän samhällsekonomisk utveckling, investeringsplaner för offentliga och kommunala beställare, ränteläge och lokala marknadsförutsättningar.

Rörelsemarginal: Historisk lönsamhetsnivå och effektivitet för verksamheten, tillgång till nyckelpersoner och kvalificerad arbetskraft, tillgång till interna resurser, kostnadsutveckling för löner, material och underentreprenörer.

Rörelsekapitalbehov: Bedömning utifrån varje enskilt fall om nivån på rörelsekapitalet återspeglar verksamhetens behov eller behöver justeras för prognosperioderna. För utvecklingen framåt är ett rimligt eller försiktigt antagande att det följer omsättningstillväxten. Hög grad av egenutvecklade projekt kan innebära ett större behov av rörelsekapital.

Investeringsbehov: Verksamheternas investeringsbehov bedöms utifrån de investeringar som krävs för att uppnå prognostiserade kassaflöden i utgångsläget, det vill säga utan expansionsinvesteringar.

Skattebelastning: Skattesatsen i prognoserna baseras på Peabs förväntade skattesituation i Sverige, Norge och Finland avseende skattesats, underskottsavdrag m.m.

Diskonteringsränta: Prognostiserade kassaflöden samt restvärde diskonteras till nuvärde med en vägd kapitalkostnad enligt WACC (Weighted-average cost of capital). Räntenivån på lånat kapital har marknadsanpassats till respektive land. Avkastningskravet på eget kapital är uppbyggt enligt Capital Asset Pricing Model. I genomförda beräkningar av nyttjandevärde har en vägd diskonteringsränta efter skatt använts. För kassagenererande enheter i Sverige har en diskonteringsränta efter skatt i snitt om 7,8 procent (7,5) använts, i Norge till 10,2 procent (9,1) och i Finland till 9,0 procent (8,2). Dessa motsvaras av diskonteringsränta före skatt i snitt i Sverige om 9,6 procent (9,6), i Norge 12,3 procent (10,9) och i Finland 11,4 procent (9,8).