Rapport över förändringar i eget kapital – Moderbolaget

 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Mkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Särskild fond Fond för verkligt- värde Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2015-01-01 1 584 300 2 308 55 -182 2 318 31 6 414
Årets resultat 63 63
Årets övrigt totalresultat 87 87
Årets totalresultat 87 63 150
Vinstdisposition 31 -31
Lämnad kontant utdelning -664 -664
Utgående eget kapital 2015-12-31 1 584 300 2 308 55 -95 1 685 63 5 900
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 584 300 2 308 55 -95 1 685 63 5 900
Årets resultat 1 221 1 221
Årets övrigt totalresultat 170 170
Årets totalresultat 170 1 221 1 391
Vinstdisposition 63 -63
Lämnad kontant utdelning -767 -767
Utgående eget kapital 2016-12-31 1 584 300 2 308 55 75 981 1 221 6 524