Not 42 Obeskattade reserver

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Periodiseringsfond 522
Ackumulerade avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier 0 0
Summa 522 0