Rapport över totalresultat – Moderbolaget

Mkr 2016 2015
Årets resultat  1 221 63
Övrigt totalresultat    
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat    
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas  170 87
Årets övrigt totalresultat 170 87
Årets totalresultat 1 391 150