Kassaflödesanalys – Koncernen

Mkr Not 2016 2015
Den löpande verksamheten 43
Resultat före skatt 2 050 906
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 872 1 486
Betald skatt -19 -38
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 2 903 2 354
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter -146 -39
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -158 158
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 133 199
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 989 153
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 552 471
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 455 2 825
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -137 -30
Avyttring av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel 5 75
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 -1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -847 -597
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 107 207
Förvärv av finansiella tillgångar -688 -993
Avyttring av finansiella tillgångar 758 301
Kassaflöde från investeringsverksamheten -804 -1 038
Kassaflöde före finansiering 2 651 1 787
Finansieringsverksamheten
Förändring av utnyttjad lånefacilitet -1 500 1 200
Upptagna lån 1 027 797
Amortering av lån -634 -2 564
Upptagna obligationslån 349 300
Amortering obligationslån -999 -599
Amortering av leasingskuld -212 -169
Förändring av emitterade företagscertifikat 123 36
Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -767 -664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 613 -1 663
Årets kassaflöde 38 124
Likvida medel vid årets början 873 812
Valutakursdifferens i likvida medel 151 -63
Likvida medel vid årets slut 1 062 873