Kassaflödesanalys – Koncernen

Mkr Not 2016 2015
Den löpande verksamheten  43
Resultat före skatt  2 050 906
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  872 1 486
Betald skatt  -19 -38
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 2 903 2 354
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter  -146 -39
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager  -158 158
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -2 133 199
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  2 989 153
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 552 471
Kassaflöde från den löpande verksamheten   3 455 2 825
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel  -137 -30
Avyttring av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel  5 75
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -2 -1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -847 -597
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  107 207
Förvärv av finansiella tillgångar  -688 -993
Avyttring av finansiella tillgångar  758 301
Kassaflöde från investeringsverksamheten -804 -1 038
Kassaflöde före finansiering   2 651 1 787
Finansieringsverksamheten
Förändring av utnyttjad lånefacilitet  -1 500 1 200
Upptagna lån  1 027 797
Amortering av lån  -634 -2 564
Upptagna obligationslån  349 300
Amortering obligationslån  -999 -599
Amortering av leasingskuld  -212 -169
Förändring av emitterade företagscertifikat  123 36
Utbetald utdelning till moderbolagets ägare  -767 -664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 613 -1 663
Årets kassaflöde   38 124
Likvida medel vid årets början 873 812
Valutakursdifferens i likvida medel  151 -63
Likvida medel vid årets slut 1 062 873