Not 22 Projekt- och exploateringsfastigheter

Koncernen, Mkr 2016 2015
Bostadsbyggrätter 4 125 3 831
Kommersiella byggrätter 675 543
Projekt under uppförande 736 944
Förvaltningsfastigheter 1 246 1 244
Övrigt 225 180
Summa 7 007 6 742

Projekt- och exploateringsfastigheter är under året nedskrivna med 59 Mkr (72). Under året har låneränta aktiverats med 6 Mkr (26).

Återvinning

Av projekt- och exploateringsfastigheters redovisade värde om 7 007 Mkr (6 742) förväntas cirka 5 100 Mkr (cirka 5 500) återvinnas genom produktionsstart eller försäljning efter mer än 12 månader efter balansdagen. Resterande del förväntas återvinnas inom 12 månader efter balansdagen.