Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
KPMG AB
Revisionsuppdrag 16 17 4 4
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1 1 1 1
Summa 17 18 5 5

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.