Affärsområde industri

Bra positionerat för en het bygg- och anläggningsmarknad

Nyckeltal

2016 2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 12 161 10 800 10 830
Rörelseresultat, Mkr 753 648 671
Rörelsemarginal, % 6,2 6,0 6,2
Sysselsatt kapital per 31 december, Mkr 5 416 4 885 5 257
Antal anställda per 31 december 3 385 3 204 3 016

 

Affärsområde Industri är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster som behövs för att kunna genomföra ett bygg- och anläggningsprojekt på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Detta görs bland annat genom att erbjuda industriellt byggande, inneha strategiskt placerade täkter, asfaltverk och betongfabriker samt uthyrning av byggmaskiner och kranar.

Affärsområde Industri bedrivs genom sju produktområden; Asfalt, Betong, Grus och Berg, Transport och maskin, Grundläggning, Uthyrning samt Byggsystem (Industriellt byggande). Samtliga har en inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.

VERKSAMHETEN 2016

Affärsområde Industri har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. För Industris svenska del inleddes året avvaktande och verksamheten tog fart först framåt sommaren för att sedan öka under andra halvåret. Ett starkt bostadsbyggande i Sverige bidrog tillsammans med start av ett antal nya anläggningsprojekt positivt till många av affärsområdets verksamheter under 2016. Minskande investeringar inom gruvindustrin ledde till en nedgång för verksamheten i Norrland medan verksamheten i södra Sverige har varit på en stabil hög nivå under hela året. Den norska marknaden erbjöd ett relativt bra år med leverans av stora volymer fabriksbetong i Nordnorge. Kranverksamheten, med uthyrning och försäljning av kranar, utvecklades mycket positivt. I Finland var marknaden svagare även om det fanns positiva tendenser under andra halvåret. Kranverksamheten i Finland hade trots det en mycket positiv utveckling under hela året och Betong hämtade sig något under andra halvåret. Under året färdigställdes också en ny cementimportterminal i Hangö Hamn vilket ytterligare stärker Peabs konkurrenskraft på den finska marknaden.

Lansering av ECO-Asfalt

Peab Asfalts fabriker levererade väldigt höga volymer, bland annat tack vare avtal med Swedavia och Trafikverket. Samarbetet med Swedavia innebär att Peab Asfalt utfört beläggningsarbeten på alla Swedavias flygplatser i Sverige. Under året utfördes stora projekt på bland annat Landvetter, Arlanda och Bromma. Som ett led i Peab Asfalts lansering av ECO-Asfalt invigdes under året det konverterade asfaltverket i Veberöd utanför Lund. Konverteringen innebär en ombyggnad från drift med fossilt bränsle till koldioxidneutralt, icke-fossilt bränsle. Totalt har Peab Asfalt konverterat åtta asfaltverk under året, bland annat i Stockholm och Kållered. De återstående fasta anläggningarna ska vara konverterade senast år 2020.

Nya betongfabriker och täkter

Betongverksamheten utvecklades positivt under året. Den ökade aktiviteten i Nordnorge, framför allt i Tromsö, innebar ökade volymer och förbättrad lönsamhet. Även i Sverige producerade och levererade produktområdet Betong mycket bra volymer i flera geografier. Flera nya betongfabriker har etablerats under året och förvärv av betongverksamhet i Borås har genomförts. Grus och Berg levererade ökade volymer med en effektiv produktion. Swerock stärkte sin position på marknaden genom etablering av nya täkter. Det är ett led i det strategiska arbetet med att förvärva fler täkter inom produktområde Grus och Berg, vilket gör Peab mer närvarande på den lokala marknaden. Under året förvärvade Swerock bland annat grus- och bergverksamhet i Torup i Halland samt i Kållered utanför Göteborg.

Utvidgat miljöansvar inom Transport och Maskin

Inom produktområde Transport och Maskin är Recycling en relativt ny enhet och innebär att affärsområde Industri tar ett utvidgat miljöansvar. Det sker dels genom hantering av jordmassor samt hantering och återvinning av rivningsmaterial, dels genom lokala etableringar nära bygg- och anläggningsprojekt, vilket minskar CO2-belastningen på grund av kortare transporter. Recycling öppnar även möjligheter för nya affärer i andra segment. Utvecklingen av Recycling innebär att Peab kan erbjuda helhetslösningar för bygg- och anläggningsprojekten.

Efter genomförda förändringar inom Transport och Maskin visade produktområdet på en positiv utveckling under året. Avveckling av olönsamma verksamheter och utveckling av lönsamma ger Transport och Maskin ett bra utgångsläge inför framtiden.

Hög volym i pålfabrikerna

Grundläggning hade en positiv utveckling på den svenska marknaden, framför allt under andra halvåret. Produktionen i pålfabrikerna har gått för högtryck med en produktion på över 400 000 pålmeter under 2016. Utvecklingen på den norska marknaden var dock svagare än förväntat.

Bra marknad för Uthyrning och Byggsystem

Inom produktområde Uthyrning, ökade trafikanordningar och nya etableringar gjordes på flera orter av Lambertsson Sverige. För att minska de miljöpåverkande utsläppen har Lambertsson Sverige även gjort stora satsningar på eldrivna anläggningsmaskiner. I uthyrningssegmentet finns bland annat eldrivna stampar, grävmaskiner och hjullastare. Inom Uthyrning hade Glacell, som är specialiserade på solceller till statliga och kommersiella aktörer, många projekt under året. En av de största solcellsanläggningarna som någonsin installerats i ett bostadsområde färdigställdes i Lund. ATS Kraftservice ökade framför allt på transformationssidan. Lambertsson Kran har haft en positiv utveckling inom både tornkran och hiss samt mobilkran under året, främst som en följd av den starka svenska byggmarknaden.

För Byggsystem finns det en stor efterfrågan på marknaden och orderstocken har successivt byggts på under året. Byggsystems utbyggnad av fabriken i Ucklum färdigställdes i slutet av året. Tillverkningen är nu igång och kommer att öka volymen på prefabricerade betongelement för att möta efterfrågan på bostadssidan.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för 2016 ökade med 13 procent och uppgick till 12 161 Mkr (10 800) med ökningar i merparten av produktområdena. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med tolv procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2016 förbättrades till 753 Mkr (648) och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (6,0). Betong, Grus och Berg, Asfalt samt Uthyrning uppvisade ökade försäljningsvolymer och förbättrade rörelseresultat under året.

Sysselsatt kapital i Industri uppgick vid årets slut till 5 416 Mkr (4 885). Ökningen förklaras främst av investeringar i maskiner samt av rörelseförvärv avseende grus- och bergverksamhet i Kållered. Förvärvet, som genomfördes under tredje kvartalet, stärker Peabs position inom grus och berg i Göteborgsregionen. Verksamheten hade en omsättning på 110 Mkr under räkenskapsåret 2015.

STARKA VARUMÄRKEN

Peab har till viss del byggt upp sin industriverksamhet genom förvärv av ett stort antal olika företag med starka lokala varumärken som kompletterar varumärket Peab. Bland dessa finns: Lambertsson, Swerock, Cliffton, Skandinaviska Byggelement, Glacell, ATS Kraftservice, Lättklinkerbetong, MBR, Virtanen, Kranor, Ferdigbetong.

Rörelseresultat och marginal

Sysselsatt kapital per produktområde, 31 december 2016

Nettoomsättning

Per produktområde, 2016

Per geografisk marknad, 2016

Andelar av nettoomsättningen, 2016