Not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda

Koncernen, Mkr 2016 2015
Löner och ersättningar m.m. 6 211 5 889
Pensionkostnader, avgiftsbaserade planer 614 556
Sociala avgifter 1 909 1 799
Summa 8 734 8 244

Medelantalet anställda

Antal anställda 2016 Varav män 2016 procent Antal anställda 2015 Varav män 2015 procent
Moderbolaget
Sverige 128 49 119 50
Dotterföretag
Sverige 11 403 89 10 917 90
Norge 1 508 92 1 328 92
Finland 670 86 669 86
Polen 3 67 3 67
Total i dotterföretag 13 584 89 12 917 90
Koncernen totalt 13 712 89 13 036 90

Könsfördelning i styrelser och övriga ledande befattningshavare

2016 Andel kvinnor 2015 Andel kvinnor
Moderbolaget
Styrelsen 27% 20%
Övriga ledande befattningshavare 33% 33%
Koncernen totalt
Styrelser 1) 9% 12%
Övriga ledande befattningshavare 2) 11% 12%

1) Avser styrelsen i moderbolaget samt styrelser i dotterbolag.
2) Med övriga ledande befattningshavare i koncernen avses moderbolagets övriga ledande befattninghavare tillsammans med affärsområdesledningarna.

Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader för ledande befattningshavare

Koncernen 2016, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (14 personer) 1)
Löner och andra ersättningar 31
– varav rörlig ersättning o.dyl.
Pensionskostnader 20
– varav pensionskostnader från rörlig ersättning 11

1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2016 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget.

Koncernen 2015, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (13 personer) 1)
Löner och andra ersättningar 24
– varav rörlig ersättning o.dyl.
Pensionskostnader 20
– varav pensionskostnader från rörlig ersättning 11

1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2015 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader

Moderbolaget 2016, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (11 personer) 1) Övriga anställda Totalt
Löner och andra ersättningar 22 92 114
– varav rörlig ersättning o.dyl. 1 1
Sociala kostnader 20 57 77
– varav pensionskostnader 5 20 25
– varav pensionskostnader från rörlig ersättning 6 2 8

1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2016 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget.

Moderbolaget 2015, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (10 personer) 1) Övriga anställda Totalt
Löner och andra ersättningar 15 84 99
– varav rörlig ersättning o.dyl. 2 2
Sociala kostnader 18 52 70
– varav pensionskostnader 5 19 24
– varav pensionskostnader från rörlig ersättning 6 6

1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2015 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare under 2016

Kkr Grundlön/ styrelse-arvode Rörlig ersättning LTI-program 1) Övriga förmåner Pensions-kostnad Summa
Styrelsens ordförande, Göran Grosskopf 650 650
Styrelsens vice ordförande, Mats Paulsson 3 030 3 030
Övrig styrelse
Karl-Axel Granlund 295 295
Lars Sköld 265 265
Fredrik Paulsson 265 265
Kerstin Lindell 265 265
Nina Udnes Tronstad 235 235
Malin Persson 235 235
Styrelsearvode, ersättning från moderbolaget 5 240 5 240
Verkställande direktör, Jesper Göransson 5 730 1 936 1 045 85 2 486 11 282
Andra ledande befattningshavare, ersättning från moderbolaget 10 741 2) 1 914 1 135 167 2 488 16 445
Andra ledande befattningshavare, ersättning från dotterföretag 8 825 2 934 1 762 172 3 936 17 629
Summa 30 536 6 784 3 942 424 8 910 50 596
Ersättning från moderbolaget 21 711 3 850 2 180 252 4 974 32 967
Ersättning från dotterföretag 8 825 2 934 1 762 172 3 936 17 629

1) Avser reserverade kostnader för året och beloppens storlek är beroende av årsstämmans beslut avseende utdelningens storlek. Vidare måste ledande befattningshavare vara kvar i anställning per den 31 december 2017 för att erhålla avsatt belopp. För mer information se avsnitt Långsiktigt incitamentsprogram (LTI-program) här.
2) Inkluderar årets reservering för uppsägningslön.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare under 2015

Kkr Grundlön/ styrelse-arvode Rörlig ersättning LTI-program 1) Övriga förmåner Pensions-kostnad Summa
Styrelsens ordförande, Göran Grosskopf 620 620
Styrelsens vice ordförande, Mats Paulsson 3 060 3 060
Övrig styrelse
Karl-Axel Granlund 295 295
Lars Sköld 235 235
Fredrik Paulsson 235 235
Kerstin Lindell 235 235
Nina Udnes Tronstad 235 235
Styrelsearvode, ersättning från moderbolaget 4 915 4 915
Verkställande direktör, Jesper Göransson 4 923 2 136 671 82 2 564 10 376
Andra ledande befattningshavare, ersättning från moderbolaget 5 292 2 319 729 176 2 960 11 476
Andra ledande befattningshavare, ersättning från dotterföretag 8 461 3 601 1 132 159 3 808 17 161
Summa 23 591 8 056 2 532 417 9 332 43 928
Ersättning från moderbolaget 15 130 4 455 1 400 258 5 524 26 767
Ersättning från dotterföretag 8 461 3 601 1 132 159 3 808 17 161

1) Avser reserverade kostnader för året och beloppens storlek är beroende av årsstämmans beslut avseende utdelningens storlek. Vidare måste ledande befattningshavare vara kvar i anställning per den 31 december 2017 för att erhålla avsatt belopp. För mer information se avsnitt Långsiktigt incitamentsprogram (LTI-program) här.

Kommentarer till tabellerna

Rörlig ersättning kan, från tid till annan, erbjudas till VD och andra ledande befattningshavare. Övriga förmåner avser tjänstebil.

Pensionskostnad avser den kostnad som belastat året. Se not 30 för ytterligare information om pensioner. År 2016 omfattades gruppen ledande befattningshavare i koncernen av sex personer (sex), varav tre personer (tre) i moderbolaget.

Styrelsen

På årsstämman 2016 beslutades att ersättningen till styrelsens ledamöter skulle uppgå till maximalt 5 240 kkr (4 915), varav 560 kkr (535) utgår i styrelsearvode till styrelsens ordförande. Arvode till vice styrelseordförande, som särskild ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, beslutades till 2 765 kkr, vilket är oförändrat gentemot föregående år. Arvode till styrelseledamöter består av styrelse­arvode med högst 4 970 kkr (4 560), arvode för utskottsarbete i ersättningsutskott och finansutskott med 180 kkr (180) samt arvode för arbete i revisionsutskott med 90 kkr (175). Under året totalt utbetalda arvoden uppgick till 5 240 kkr (4 915).

Arvode utgår inte till de styrelseledamöter som är tillsvidareanställda i koncernen. Avtal om framtida pension/avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter.

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Gruppen ledande befattningshavare omfattar de sex personer som ingår i koncernledningen. Principer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutades på årsstämman 2016.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, eventuell rörlig ersättning, extra sjuk- och sjukvårdsförsäkring och de förmåner vilka också gäller för Peabkoncernens övriga anställda samt pension. Samtliga pensionsåtaganden ska vara avgiftsbestämda. Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och baserad på befattningshavarens ansvar och kompetens.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön och ska främst vara baserad på Peabkoncernens resultat före skatt. Rörlig ersättning ska fastställas för varje enskilt verksamhetsår. Rörlig ersättning för verksamhetsåret 2016 kunde maximalt uppgå till 3 240 kkr (2 772) för verkställande direktören och totalt till 8 114 kkr (7 682) för övriga ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker uppräkning så att totalkostnaden för Peab blir neutral.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. Sådan rörlig ersättning är baserad på operativ rörelsemarginal för koncernen och utdelningsnivå. För ledande befattningshavare och verk­ställande direktören är maximalt årligt utfall 40 procent av den fasta lönen. Utfall av LTI-program placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Avsättning till LTI-program för verksamhetsåret 2016 kunde maximalt uppgå till 2 160 kkr för verkställande direktören och totalt till 5 410 kkr för övriga ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader kombinerat med ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Uppsägningstid från ledande befattningshavare är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Verkställande direktören

Till verkställande direktören, Jesper Göransson, i Peab AB har för 2016 utgått lön och annan ersättning, inräknat förmåner med totalt 5 815 kkr (5 005). Därutöver har för 2016 rörlig ersättning utgått med 1 936 kkr (2 136) samt avsättning för LTI-program gjorts med 1 045 kkr (671), vilken placeras som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier har under året uppgått till 2 486 kkr (2 564).

För verkställande direktören finns en utfästelse som medför pension från 62 års ålder. För denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 47 procent av grundlönen. Dessa pensioner är avgiftsbestämda.

Vid uppsägning av anställning från Peabs sida är uppsägningstiden 12 månader med reducering för lön från ny arbetsgivare. Vid anställningens avslut tillkommer ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Uppsägningstiden för verkställande direktören är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Andra ledande befattningshavare

Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer förutom verkställande direktören som ingår i Peabs koncernledning. Lön och annan ersättning, inräknat förmåner till andra ledande befattnings­havare uppgick till 19 905 kkr (14 088), vilket inkluderar årets reservering för uppsägningslön. Därutöver har för 2016 rörlig ersättning utgått med 4 848 kkr (5 920) samt avsättningar för LTI-program gjorts med 2 897 kkr (1 861), vilka placeras som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Pensionspremier avseende andra ledande befattningshavare har under året uppgått totalt till 6 424 kkr (6 768).

För andra ledande befattningshavare finns en utfästelse som medför pension från 62 års ålder. För denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 47 procent av grund­lönen. Dessa pensioner är avgiftsbestämda.

Vid uppsägning av anställning från Peabs sida är uppsägningstiden 12 månader med reducering för lön från ny arbetsgivare. Vid anställningens avslut tillkommer ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Uppsägningstiden för andra ledande befattningshavare är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI-program)

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. För 2015-2017 lanserades ett nytt LTI-program med årliga avsättningar baserade på uppfyllnad av rörelsemarginalmål för koncernen. Avsättningarnas storlek är kopplade till det totala årliga utdelningsbeloppet till aktieägarna. Programmet riktar sig till cirka 500 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävs att den anställde är kvar i anställning per den 31 december 2017. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningar är den övre gränsen 15-35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien, eller som alternativ, tas ut som kontant lön under 2018. För 2016 avsatte Peab 66 Mkr (35).

Vinstandelsstiftelse

Syftet med vinstandelsstiftelsen, som bildades under 2007, är bland annat att skapa ökad delaktighet genom medarbetarnas delägarskap samt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för medarbetarna efter pensioneringen. Medarbetarens årliga vinstandel relateras till medarbetarens vinstandelsberättigade arbetstid under året. I samband med pensioneringen får den anställde lyfta sin andel i vinstandelsstiftelsen. Stiftelsens förmögenhet ska, enligt stiftelsens placeringspolicy, i huvudsak placeras i Peabaktier. För 2016 avsatte Peab 52 Mkr. Beloppet, minskat med löneskatt, inbetalas till stiftelsen under 2017. För 2015 avsattes 46 Mkr inklusive särskild löneskatt. Ledande befattningshavare ingår inte i den krets som omfattas av vinstandelsstiftelsen.