Not 44 Händelser efter balansdagen

Arenastaden

I december 2016 avtalade Peab och Fabege om att Peab säljer ett antal tillgångar i Solna till Fabege:

  • Hela Peabs ägarandel i Arenabolaget i Solna KB som äger Friends Arena, motsvarande 17,2 procent.
  • Samtliga Peabs fordringar på Arenabolaget i Solna KB.
  • Hela Peabs ägarandel i Visio Utveckling AB, motsvarande 50 procent, som äger tillgångar kopplade till Friends Arena samt byggrätter i Solna.
  • Fastigheter och byggrätter i området Ulriksdal.

Försäljningarna i Ulriksdal avser den färdigutvecklade fastigheten Distansen 6, med 11 000 kvm uthyrningsbar yta och med Johnson & Johnson som hyresgäst, ett parkeringsgarage med 327 platser samt 15 000 kvm kommersiella byggrätter.

Försäljningarna i Ulriksdal innebär ett positivt rörelseresultat på cirka 180 Mkr. Försäljningarna av tillgångarna kopplade till Arenabolaget och Visio innebär ett negativt rörelseresultat på cirka 180 Mkr. I den sammansatta affären övertar Fabege tillgångarna i Arenabolaget och Visio samtidigt som fastigheter och byggrätter i Ulriksdalsområdet överlåtes. Samtliga dessa transaktioner var villkorade av att de genomfördes samtidigt vid övertagandet i januari 2017.

Transaktionerna genomfördes den 12 januari 2017 och kommer att redovisas i första kvartalet 2017. Transaktionerna innebär netto ingen resultateffekt medan likviditeten påverkas positivt med cirka 900 Mkr och nettoskulden minskar med cirka 500 Mkr.