Arbete för minskad påverkan på miljön

Peabs ambition är att ta ansvar för sin miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Vi fokuserar på att minska verksamhetens klimatpåverkan, att säkerställa en så materialeffektiv verksamhet som möjligt och att aktivt arbeta för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Minskning av koldioxidutsläppen

Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets energianvändning och utsläpp av koldioxid. Globala överenskommelser som FN:s globala mål för hållbar utveckling och avtalet från klimatförhandlingarna i Paris 2015 (COP21) pekar ut riktningen som vi ska röra oss i. Genom förändrat beteende och ökat fokus på energifrågorna ser vi stora möjligheter att göra vår produktion mer hållbar.

Ambitionen är att minska koldioxidutsläppen genom att reducera den totala energianvändningen och samtidigt använda förnybara energikällor i den utsträckning det är möjligt. Peabs koldioxidutsläpp genereras framförallt vid användningen av fossila bränslen för exempelvis transporter, drift av entreprenadmaskiner, uppvärmning av arbetsplatser och vid tillverkning av produkter. För att minska energianvändningen lägger vi stort fokus vid energieffektiviserande åtgärder inom dessa områden. Vi arbetar också successivt med att minska, och på sikt fasa ut, fossila bränslen i takt med att förnybara bränslen utvecklas.

Några konkreta initiativ och resultat

För att minska utsläppen från transporter är god planering en nyckelfråga. Logistikarbetet görs i nära dialog med leverantörerna för att minska såväl belastning på vägar som utsläpp, genom rätt val av fordon och samordning av last. Vi uppdaterar den egna fordonsflottan kontinuerligt, under året köptes till exempel 30 stycken Volvo chassi Euro 6 som vi har ambitionen att tanka med fossilfri diesel.

Cirka 20 procent av den diesel som användes i Peab under 2016 var diesel med 20-50 procent inblandning av icke-fossilt bränsle. Sedan 2015 används även en helt fossilfri diesel, HVO 100. Tillgängligheten av detta bränsle är begränsad och vi ökar användningen i den mån det är möjligt.

Peabs ECO-Asfalt®, som innebär att tillverkningen baseras på koldioxidneutral bioolja, stod vid 2016 års utgång för 59 procent av Peabs totala asfalttillverkning i Sverige. Bioolja används nu vid 8 av de totalt 21 asfaltverken i Sverige och beräknas minska koldioxidutsläppen med cirka 19 600 (6 700) ton på årsbasis, jämfört med om traditionell eldningsolja använts. Genom att sänka utläggningstemperaturen på asfalt med cirka 30 grader beräknas energianvändningen i tillverkningen minska med ungefär 20 procent och koldioxidutsläppen med 30 procent. Under 2016 utgjorde lågtempererad asfalt 4,4 (1,9) procent av Peabs totala asfaltsutläggning i Sverige och Norge.

En kartläggning av vår energianvändning

I enlighet med ett EU-direktiv påbörjade Peab under 2015 en energikartläggning av verksamheten. Först ut var de största bolagen inom affärsområde Industri, Peab Asfalt och Swerock, som står för runt 50 procent av den totala energianvändningen. Arbetet med att energikartlägga resterande delar av Peabs verksamhet fortgår och ska vara klart 2020.

Effektiv användning av material

Bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder restprodukter. Peabs målsättning är att ha en så materialeffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, dels genom att minska uppkomsten av avfall, dels genom att ta tillvara och återanvända det som är möjligt. Materialeffektivisering bidrar även till att minska koldioxidutsläppen då såväl tillverkning av material som avfallshantering kräver energi.

Det som är restprodukter för en part kan mycket väl vara råvaror för en annan. Samarbeten med övriga aktörer längs värdekedjan och i branschen är därför grundläggande för att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning. Det är också av stor vikt att en branschgemensam syn på ansvar och etisk hantering av restprodukter skapas. För att minska risken att någon part längs värdekedjan brister i ansvar bör tydliga krav ingå i affärsavtal i kombination med att kontroller och uppföljning kontinuerligt görs på plats.

Hållbarhetsaspekter

  • Klimatpåverkan
  • Resurseffektivitet
  • Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen

GRI: EN2, EN3, EN6, EN13, EN15, EN16, EN17, EN19, EN23, EN27, CRE8
GC: 7–9

Peabs målsättningar inom miljö

Peab har ett stort ansvar för att minska verksamhetens miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Inriktningen för vårt arbete är:

  • Väsentlig minskning av våra koldioxidutsläpp
  • Materialeffektivitet i alla delar av verksamheten
  • Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen från produktionen

Exempel på återvinning och resursanvändning

  • Inom asfaltstillverkningen i Sverige och Norge har Peabs användning av återvunnet material ökat till 13 procent (12) under 2016.
  • På 20 av Peabs 42 betongfabriker i Sverige tillverkas betong på ballast baserat på 100 procent krossat berg. På så vis minskar vi användandet av den ändliga resursen naturgrus.
  • Peab har 20 etablerade anläggningar med fokus på återvinning av massor från anläggningsprojekt.

Peabs ECO-Asfalt – ett klimatsmartare val

Vid framställning av ECO-Asfalt används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den del av processen som kräver mest energi. Biooljan tillverkas av vegetabiliska restprodukter från livsmedelsproduktion och klassas av Energimyndigheten som koldioxidneutral.

Med varianten ECO-Asfalt plus sänks dessutom temperaturen på asfaltmassan med upp till 30°C. På så sätt uppnås en rad hållbara värden, bland annat reducerad energiförbrukning och förbättrad arbetsmiljö genom reduktion av rökgaser och partiklar. Ytterligare miljövinster uppnås genom ökad andel returasfalt i den producerade massan.

Ansvarsfull hantering av restprodukter

Utgångspunkten för Peab är att alla restprodukter, oavsett källa och beståndsdelar, ska hanteras miljömässigt korrekt och tas om hand med hänsyn till de lagar, regler och branschöverenskommelser som gäller. Den största mängden restprodukter uppstår inom affärsområde Anläggning, framförallt i form av fyllnadsmassor, samt inom affärsområde Bygg i form av blandat och brännbart avfall och fyllnadsmassor.

För att förhindra uppkomsten av avfall arbetar Peab för att med större precision kunna beräkna vilka mängder material och massor som behövs i produktionen. En prioriterad fraktion inom byggverksamheten är gips då en ökad återvinning bidrar till minskad deponering och det återvunna materialet kan användas vid framställande av nya gipsskivor.

Inom anläggningsverksamheten utgör fyllnadsmassor ett prioriterat område. Överskottsmassor klassas, beroende på hanteringsmöjligheter, antingen som avfall eller resurs. Under året har Peab tagit fram ett arbetssätt för hantering av de massor som uppstår, tas emot eller lämnar ett arbetsområde. Det hjälper Peab att minska spridningen av oönskade ämnen samt öka möjligheten för återvinning och återanvändning av massor.

Återanvändning och återvinning som affärsidé

Recyclingverksamheten inom Peabs dotterbolag Swerock AB är idag etablerad med drygt 20 anläggningar i Sverige. Huvudfokus är hantering av överskottsmassor från bygg- och anläggningsverksamhet, från omhändertagande av förorenade massor till användning av massor i konstruktioner för anläggningsändamål. Recycling hanterar även övrigt bygg- och rivningsavfall, tillhandahåller utrustning för vattenrening och driver bygglogistikcenter i samverkan med övriga aktörer inom Peabkoncernen. Recyclings affärsidé sammanfattas enligt följande: ”Vi bidrar till ett hållbart byggande genom att förebygga uppkomsten av avfall samt återanvänder och återvinner via samordning av koncernens unika kompetenser”.

För en produktion fri från miljö- och hälsofarliga ämnen

De produkter som används vid produktion, anläggning, ombyggnader och underhåll har stor betydelse för den totala miljöpåverkan. I bygg- och anläggningsbranschen används dessvärre fortfarande miljö- och hälsofarliga ämnen i material och nya tillkommer ständigt på marknaden. Peabs ambition är att så långt det är möjligt och i samverkan med tillverkare, leverantörer, branschkollegor och kunder fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen med fokus på val av rätt material och på spårbarhet.

Vikten av att välja rätt material från början

I Peab pågår ett intensivt arbete med fokus på val av rätt material och på spårbarhet. Spårbarhet är viktigt då ämnen, som idag inte anses farliga eller kanske inte är helt undersökta, i framtiden kan visa sig ha påverkan på människa och natur. I de fall alternativ saknas och Peab behöver använda produkter med mindre lämpliga ämnen ska dessa vara spårbara. I Peabs svenska bygg- och anläggningsverksamhet ska val av material och byggvaror göras inom ramen för i huvudsak två system: BASTA och Byggvarubedömningen.

En inventering av kemiska produkter i den svenska anläggnings- och industriverksamheten har gjorts och informationen har förts in i kemikaliehanteringssystemet iChemistry. Arbetet följs nu upp med riskbedömning och utfasning av farliga kemiska produkter. Inom byggverksamheten fortgår en kartläggning av använda ämnen för att identifiera produkter och material som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Detta görs genom att föra loggbok i Byggvarubedömningen. På så sätt kan vi identifiera var och i vilken omfattning produkter och material som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen förekommer. I samarbete med leverantörer pågår samtidigt ett arbete med att byta ut miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter som används i stor volym.

Miljöcertifiering av byggnader

Diagrammet visar antal pågående respektive erhållna certifieringar. Pågående innebär att registrering(ar) är gjord hos ansvarigt certifieringsorgan aktuellt år eller tidigare, och certifiering planeras. Certifierade avser de certifikat som erhållits, för Miljöbyggnad och BREEAM är det den preliminära certifieringen som visas. Statistiken inkluderar både projekt i egen regi där Peab ansvarar för certifieringen och projekt som Peab bygger åt beställare.

Styrning av miljöarbetet

Miljöarbetet bedrivs på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Eftersom många frågeställningar är gemensamma och berör samtliga affärsområden, sker en samordning av frågorna på koncernnivå.

Affärsområdena ansvarar i sin tur för att frågorna implementeras i det operativa arbetet och genom att upprätta processer och handlingsplaner som steg för steg kan ta oss mot miljömålen.

Inom varje affärsområde finns resurser på affärsområdes-, bolags- och regionnivå som stödjer miljöarbetet i den dagliga verksamheten.

Peabs miljöledningssystem är integrerat i verksamhetsledningssystemet. Miljöpolicyn är en del i Peabs företagspolicy och harmonierar med uppförandekoden som bygger på FN Global Compacts principer som inkluderar försiktighetsprincipen. Miljöpolicyn uppfyller samtliga krav för ISO 14001:2004. Stora delar av Peabs verksamhet är idag certifierade enligt ISO 14001 eller andra certifieringssystem.

Miljöcertifiering ett viktigt kvitto

Att bygga och utveckla miljöcertifierade fastigheter är viktigt ur flera perspektiv. En miljöcertifiering kan ses som ett kvitto från tredje part att vi arbetar med miljöfrågor på ett konstruktivt sätt och att arbetet genererar resultat. En miljöcertifierad byggnad tillför också värde vid försäljning och förvärv, och därtill utgör en certifiering ett utmärkt underlag för att kommunicera en fastighets miljöegenskaper.

Peab arbetar med miljöcertifieringar av byggnader och infrastruktur, både på kundens önskemål och i egenutvecklade projekt. I Peabs organisation finns kompetens inom certifieringssystemen BREEAM, LEED, Svanen, Green Building, Miljöbyggnad, Well Building Standard och CEEQUAL.

Mål för byggavfall

  • Minst 87 procent sorterat innan det lämnar arbetsplatsen, och max åtta procent får gå till deponi.

Utfall 2016: 79 procent sorterat, sju procent deponi.

Avfall

Affärsområde Bygg, 49 802 ton

Affärsområde Anläggning, 72 057 ton

Hanteringsmetod per fraktion

Fraktion Deponi (%) Förbränning (%) Återvinning (%)
Blandat avfall 14 76 10
Fyllnadsmassor 27 73
Brännbart 100
Trä 100
Skrot och metall 100
Deponi 100
Gips 50 50
Slam 50 50
Farligt avfall 50 50
Papper 100

Statistiken inkluderar den svenska verksamheten och är begränsad till det avfall som hanteras av Peabs centrala avfallsleverantörer. Stapeldiagrammen visar mängden avfall, sorterat i fraktioner, för affärsområde Bygg och Anläggning. Tabellen visar hur de sorterade fraktionerna hanteras av Peabs centrala avfallsleverantörer.

CO2 utsläpp

ton CO2 2016 2015 2014
Scope 1
Eldningsolja 15 743 23 248 26 986
Bensin 677 758 756
Diesel 44 183 45 283 83 216
Diesel med icke-fossil inblandning 39 442 37 087 10 120
Scope 2
Elektricitet 935 945 1 056
Scope 3
Avfallshantering inkl. avfallstransport 44 759 152 483 25 718
Tjänstresor flyg 1 723 1 118

Tabellen visar koldioxidutsläppen (CO2) för Peabs svenska verksamhet. Utsläppen från bränsle har beräknats med hjälp av GHG Protocol. CO2 beräkningarna för elanvändningen baseras på EPD från central avtalsleverantör. CO2 för avfallshantering har beräknats med ett branschutvecklat verktyg. Tjänsteresor inkluderar de flygresor som bokats via Peabs reseleverantör och CO2 uppgifter för flygresorna är framtagna enligt STS Standard.

Energianvändning

MWh 2016 2015 2014
Elektricitet 96 578 97 623 109 053
Eldningsolja 58 890 86 963 95 703
Icke fossil eldningolja 83 552 28 718 12 480
Bensin 2 701 3 079 3 127
Etanol 133 200 267
Diesel 170 472 174 714 315 677
Diesel 5-7% FAME 111 366 27 980 22 454
Diesel 10-50% FAME 90 820 144 100 18 824
HVO100 771 22

Statistiken inkluderar energianvändningen i den svenska verksamheten. Elektriciteten är avgränsad till den el som köpts via en central avtalsleverantör. Elen är miljödeklarerad och motsvarar uppskattningsvis 50 procent av inköpsvolymen för el i Sverige. Statistiken för bränslet är baserad på antal inköpta liter. Energiinnehållet (MWh) är för 2015 beräknat med hjälp av omvandlingsfaktorer från Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet (SPBI) samt produktblad från bränsleleverantörer.

Framtidsinriktat bostadsområde med stark miljöprofil

Bostadsområdet Aspö Eko-logi i Skövde, med sammanlagt 242 lägenheter, ska utformas i nära samklang med naturen och med en uttalad ekologisk profil. Ambitionen är att kombinera inte mindre än tre miljö- och energicertifieringar: Passivhusstandarden FEBY12, Svanen och Miljöbyggnad Guld. Fastigheternas fasad är till stor del gjorda av naturmaterial och därtill planeras solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el,återvinning av bostadsområdets dagvatten för bevattning av köksträdgård samt laddstation, som förberedelse för elbilspool.

Under 2016 flyttade de första hyresgästerna in och Aspö Eko-logi ska i sin helhet stå klart 2018.