Not 16 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen 2016, Mkr Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Totalt
Ingående anskaffningsvärde 2 009 7 205 72 9 286
Inköp 30 966 112 1 108
Inköp via förvärvade företag 112 180 292
Försäljningar och utrangeringar -67 -437 -504
Försäljning via sålda bolag -3 -3
Omklassificering -4 56 -48 4
Omräkningsdifferens 10 95 1 106
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 090 8 062 137 10 289
Ingående avskrivningar -774 -4 834 -5 608
Ackumulerad avskrivning förvärvade företag -30 -30
Försäljningar och utrangeringar 60 382 442
Försäljning via sålda bolag 1 1
Omklassificering 9 7 16
Årets avskrivningar -74 -678 -752
Omräkningsdifferens -3 -60 -63
Utgående ackumulerade avskrivningar -782 -5 212 -5 994
Ingående nedskrivningar -2 -22 -24
Försäljningar och utrangeringar 6 6
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 -16 -18
Utgående redovisat värde 1 306 2 834 137 4 277

 

Koncernen 2015, Mkr Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Totalt
Ingående anskaffningsvärde 2 141 6 921 71 9 133
Inköp 62 663 62 787
Inköp via förvärvade företag 24 24
Försäljningar och utrangeringar -133 -331 -464
Försäljning av rörelse -68 -21 -14 -103
Omklassificering 16 35 -46 5
Omräkningsdifferens -9 -86 -1 -96
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 009 7 205 72 9 286
Ingående avskrivningar -739 -4 527 -5 266
Ackumulerad avskrivning förvärvade företag -3 -3
Försäljningar och utrangeringar 23 279 302
Försäljning av rörelse 9 4 13
Omklassificering 4 -15 -11
Årets avskrivningar -74 -628 -702
Omräkningsdifferens 3 56 59
Utgående ackumulerade avskrivningar -774 -4 834 -5 608
Ingående nedskrivningar -21 -16 -37
Försäljningar och utrangeringar 13 13
Försäljning av rörelse 6 6
Årets nedskrivningar 1) -6 -6
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 -22 -24
Utgående redovisat värde 1 233 2 349 72 3 654

1) Årets nedskrivningar redovisas på följande rad i resultaträkningen:

Mkr 2016 2015
Kostnader för produktion -6
Summa -6

 

Maskiner och inventarier

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 5 5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 5
Ingående avskrivningar -4 -4
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 -4
Utgående redovisat värde 1 1

Koncernens finansiella leasing

Företag i koncernen leasar fordon, entreprenadmaskiner och annan produktionsutrustning under ett flertal olika finansiella leasingavtal. Redovisat värde avseende koncernens finansiella leasing uppgår till 643 Mkr (471). När leasingavtalen upphör har Peab i normalfallet en skyldighet att köpa utrustningen till restvärdet. De leasade tillgångarna ägs av leasingföretagen.