Not 4 Rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur företagets högste verkställande beslutsfattare, dvs koncernledningen, följer verksamheten.

Koncernen rapporteras i fyra affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

Segmentsredovisningen sker utifrån successiv vinstavräkning i projekten då det speglar hur koncernledning och styrelse följer verksamheten. I den legala redovisningen tillämpar Peab IFRIC 15, Avtal för uppförande av fastigheter. För bostadsprojekt i Finland och Norge samt egna hem i Sverige innebär detta att IAS 18, Intäkter, tillämpas och att projekten vinstavräknas först vid överlämnandet av bostaden till köparen. I segmentsredovisningen upprättas därför en brygga mellan operativ redovisning enligt successiv vinstavräkning och legal redovisning. För mer information avseende redovisningsprinciper för bostadsproduktion, se not 1.

I affärsområde Bygg redovisas omsättning och resultat hänförligt till entreprenaddelen i egenutvecklade bostadsprojekt, i hyresrättsprojekt samt i övriga fastighetsprojekt till affärsområde Projektutveckling. Redovisningen sker enligt successiv vinstavräkning. I affärsområde Projektutveckling redovisas omsättning för både entreprenaddelen och byggherredelen i egenutvecklade bostadsprojekt. Redovisat resultat utgörs av resultatet i byggherredelen redovisad enligt successiv vinstavräkning. För fastighetsprojekt i egen balansräkning som säljs i bolagsform via aktier redovisas underliggande försäljningsvärde på fastigheten som omsättning och bokfört värde i balansräkningen som kostnad. Intern omsättning avseende entreprenadkostnaden för egenutvecklade bostadsprojekt mellan affärsområde Bygg och Projektutveckling elimineras på koncernnivå. Omsättning och resultat för entreprenaddelen avseende fastighetsprojekt i egen balansräkning elimineras på koncernnivå. Internvinsten återläggs vid avyttring.

Koncernens interna rapportering är uppbyggd så att koncernledningen följer varje affärsområde t o m rörelseresultatet och rörelsemarginalen. För affärsområde Industri och Projektutveckling följer ledningen även upp utvecklingen på sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital för affärsområdena utgörs av affärsområdets balansomslutning reducerat med uppskjutna skattefordringar och interna fordringar gentemot internbanken Peab Finans med avdrag för ej räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder.

Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” d v s mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs.

I segmentens rörelseresultat har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av finansiella intäkter och kostnader samt skatter.

Rörelsesegment

Koncernen består av följande rörelsesegment:

  • Bygg: Affärsområde Bygg omfattar koncernens resurser avseende byggrelaterade tjänster. Bygg utför entreprenader åt externa kunder såväl som till interna kunder, främst till affärsområde Projektutveckling. Verksamheten bedrivs genom 11 regioner i Sverige, två i Norge och två i Finland. Av de svenska regionerna är tre inriktade på bostadsproduktion i Stockholm, Göteborg samt i Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten bedrivs i en rikstäckande region med huvudfokus på storstadsområdena. Övriga regioner bedriver all typ av byggnation inom sitt geografiska område.
  • Anläggning: Affärsområde Anläggning utför uppdrag som byggnation av större infrastrukturprojekt och anläggningsarbeten samt mindre projekt på lokal marknad. Anläggning utför även drift och underhåll av vägar och kommunala anläggningar. Verksamheten bedrivs genom geografiskt indelade regioner i Sverige, Norge och Finland. Beställare är Trafikverket, kommuner och lokalt näringsliv.

  • Industri: Verksamheten inom Industri bedrivs genom sju produktområden; Asfalt, Betong, Grus och berg, Transport och maskin, Uthyrning, Grundläggning och Industriellt byggande. Samtliga har en inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Kunderna utgörs huvudsakligen av de nordiska bygg- och anläggningsbolagen.

  • Projektutveckling: Affärsområde Projektutveckling omfattar Peabs utveckling av bostäder och fastigheter i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs i två delar, Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling. Bostadsutveckling utvecklar alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform samt vissa typer av småhus. Fastighetsutveckling bedriver verksamhet avseende förvärv, utveckling och avyttring av kommersiella fastigheter i Norden. Verksamheten omfattar projekt i helägda och delägda bolag. Delägda bolag består bland annat av Peabs ägande i Tornet Bostadsproduktion AB (ägande av hyresrätter) och i Fastighets AB Centur (ägande och utveckling av handelsfastigheter). Under 2016 ingick i delägda bolag även företag kopplade till utvecklingen av Arenastaden i Solna, vilka avyttrades under första kvartalet 2017. Projekt i helägda bolag består av ett större antal innehav av allt ifrån mark för utveckling där detaljplan är under utarbetande till färdigutvecklade projekt färdiga för avyttring. Omsättning och rörelseresultat från verksamheten härrör från drift av helägda fastigheter, av resultatandelar från delägda bolag samt realisationsresultat vid avyttring av färdiga fastigheter och andelar i delägda bolag.

Övrig verksamhet redovisas under benämningen Koncerngemensamt och består av centrala bolag och gemensamma koncernfunktioner.

Koncernen 2016, Mkr Bygg Anläggning Industri Projekt-utveckling Koncern- gemensamt Eliminering Totalt operativt koncernen 1) Justering redovisning bostäder 2) Koncernen
Extern försäljning 20 459 9 461 8 876 7 589 104 0 46 489 -152 46 337
Intern försäljning 3 662 1 279 3 285 50 793 -9 069
Summa intäkter 24 121 10 740 12 161 7 639 897 -9 069 46 489 -152 46 337
Rörelsekostnader -23 585 -10 396 -11 478 -7 068 -1 018 8 994 -44 551 175 -44 376
Övriga rörelseintäkter 8 15 74 52 149 149
Övriga rörelsekostnader -2 -4 -4 -1 -1 -12 -12
Rörelseresultat 542 355 753 622 -122 -75 2 075 23 2 098
Rörelsemarginal, % 2,2 3,3 6,2 8,1 4,5 4,5
Finansiella intäkter 195
Finansiella kostnader -243
Resultat före skatt 2 050
Skatt -323
Årets resultat 1 727
Avskrivningar -17 -36 -699 -18 -14 -784
Nedskrivningar inom rörelseresultatet -18 -60 -78
Realisationsvinster/förluster 3 4 44 136 -1 186
Övriga väsentliga icke kassaflödespåverkande poster -19 -3 -2 30 44 50

Sysselsatt kapital per 31 december

-949 -302 5 416 10 281

-44 3)

14 402

 

Koncernen 2015, Mkr Bygg Anläggning Industri Projekt- utveckling Koncern- gemensamt Eliminering Totalt operativt koncernen 1) Justering redovisning bostäder 2) Koncernen
Extern försäljning 19 668 9 394 7 565 7 565 60 0 44 252 124 44 376
Intern försäljning 4 177 1 054 3 235 40 776 -9 282
Summa intäkter 23 845 10 448 10 800 7 605 836 -9 282 44 252 124 44 376
Rörelsekostnader -24 076 -10 068 -10 216 -7 222 -930 9 232 -43 280 -167 -43 447
Övriga rörelseintäkter 8 15 72 15 2 112 112
Övriga rörelsekostnader -2 -14 -8 -8 -32 -32
Rörelseresultat -225 381 648 398 -100 -50 1 052 -43 1 009
Rörelsemarginal, % -0,9 3,6 6,0 5,2 2,4 2,3
Finansiella intäkter 157
Finansiella kostnader -260
Resultat före skatt 906
Skatt -108
Årets resultat 798
Avskrivningar -18 -28 -659 -17 -13 -735
Nedskrivningar inom rörelseresultatet -5 -96 -6 -107
Realisationsvinster/förluster 3 7 50 32 -9 83
Övriga väsentliga icke kassaflödespåverkande poster -711 -29 -93 -67 -28 -928
Sysselsatt kapital per 31 december -1 264 -302 4 885 10 838 319 3) 14 476

1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11).
2) Justering av redovisningsprincip för egna hem i Sverige samt bostäder i Finland och Norge till färdigställandemetoden (IAS 18).
3) Ej fördelat sysselsatt kapital.

Kommentarer till tabellerna

En stark bostadsmarknad har bidragit till en gynnsam utveckling för affärsområdena under både 2016 och 2015. I affärsområde Projektutveckling ingick en resultateffekt under 2016 om 104 Mkr avseende delförsäljning av en hotellfastighet och en byggrätt för kontor vid Hyllie Stationstorg i Malmö. I affärsområde Bygg har en nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia i Solna under 2015 påverkat både omsättning och resultat med -800 Mkr.

Geografiska områden

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter där kunderna är lokaliserade. Informationen avseende immateriella och materiella anläggningstillgångarnas fördelning är baserade på de länder där tillgångarna är lokaliserade.

Sverige Norge Finland Övriga marknader Summa
Koncernen, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Extern försäljning 38 607 36 780 5 157 4 923 2 538 2 636 35 37 46 337 44 376
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 5 324 4 858 633 506 356 284 6 313 5 648

 

Sverige Norge Finland Summa 1)
Moderbolaget, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 224 246 13 12 5 9 242 267

1) Inkuderat i Koncerngemensamt.