Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Not 3 Intäkternas fördelning

Not 4 Rörelsesegment

Not 5 Förvärv av rörelse

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Not 7 Övriga rörelsekostnader

Not 8 Statliga stöd

Not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Not 12 Finansnetto

Not 13 Bokslutsdispositioner

Not 14 Skatter

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar

Not 16 Materiella anläggningstillgångar

Not 17 Andelar i joint ventures

Not 18 Gemensam verksamhet

Not 19 Räntebärande fordringar

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 21 Andra fordringar

Not 22 Projekt- och exploateringsfastigheter

Not 23 Varulager

Not 24 Pågående arbeten

Not 25 Kundfordringar

Not 26 Entreprenaduppdrag

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 28 Eget kapital

Not 29 Räntebärande skulder

Not 30 Pensioner

Not 31 Avsättningar

Not 32 Övriga skulder

Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

Not 35 Finansiella risker och finanspolicy

Not 36 Operationella leasingavtal

Not 37 Investeringsåtagande

Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Not 39 Disposition av bolagets vinst

Not 40 Närstående

Not 41 Koncernföretag

Not 42 Obeskattade reserver

Not 43 Kassaflödesanalys

Not 44 Händelser efter balansdagen

Not 45 Uppgifter om moderbolaget