Not 29 Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Banklån 1 521 2 279
Obligationer 649 650
Finansiella leasingskulder 453 315
Övriga långfristiga skulder 105 57
Summa 2 728 3 301

Kortfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Banklån inklusive checkräkningskrediter 440 719
Företagscertifikat 1 329 1 206
Obligationer 350 999
Finansiella leasingskulder 139 133
Lån från joint ventures 36 1
Övriga kortfristiga skulder 41
Summa 2 294 3 099

Finansiella leasingskulder

Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

Minimilease-avgifter Ränta Kapitalbelopp Minimilease-avgifter Ränta Kapitalbelopp
Koncernen, Mkr 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Inom ett år 153 14 139 140 7 133
Mellan ett och fem år 463 19 444 313 9 304
Senare än om fem år 9 0 9 11 0 11
Summa 625 33 592 464 16 448

Variabla leasingavgifter uppgår till 6 Mkr (2). För ytterligare information avseende koncernens finansiella leasing, se not 16.