Not 29 Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Banklån  1 521 2 279
Obligationer  649 650
Finansiella leasingskulder  453 315
Övriga långfristiga skulder  105 57
Summa 2 728 3 301

Kortfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Banklån inklusive checkräkningskrediter  440 719
Företagscertifikat  1 329 1 206
Obligationer  350 999
Finansiella leasingskulder  139 133
Lån från joint ventures  36 1
Övriga kortfristiga skulder  – 41
Summa 2 294 3 099

Finansiella leasingskulder

Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

  Minimilease-avgifter Ränta Kapitalbelopp Minimilease-avgifter Ränta Kapitalbelopp
Koncernen, Mkr 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Inom ett år  153  14  139 140 7 133
Mellan ett och fem år  463  19  444 313 9 304
Senare än om fem år  9  0  9 11 0 11
Summa 625 33 592 464 16 448

Variabla leasingavgifter uppgår till 6 Mkr (2). För ytterligare information avseende koncernens finansiella leasing, se not 16.