Not 12 Finansnetto

Koncernen, Mkr 2016 2015
Ränteintäkter 1) 96 100
Utdelningar på finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde 54 50
Realisationsresultat vid försäljning av joint ventures 16
Värdeförändring valutaswappar (trading) 11 5
Övriga poster 18 2
Finansiella intäkter 195 157
Räntekostnader 2) -167 -199
Netto valutakursförändringar -7 -23
Värdeförändring valutaswappar (trading) 0 -1
Nedskrivningar 3) -58 -22
Andelar i joint ventures resultat 4) -1 -8
Övriga poster -10 -7
Finansiella kostnader -243 -260
Finansnetto -48 -103

1) Avser poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.
2) Avser poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde förutom löpande räntenettot från räntekupongdel i ränteswappar -74 Mkr (-71).
3) Inkluderar nedskrivningar med -29 Mkr (-22) gällande icke-marknadsnoterad fond, vilken kategoriseras som finansiella tillgångar som kan säljas.
4) Räntekostnader på lån från joint venture bolag har kvittats mot resultat från joint venture bolag. Detta har gjorts då det enligt avtal förelåg en legal kvittningsrätt mellan skulden till joint venture bolag och innehavet av preferensaktier i joint venture bolag.

Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Utdelningar 200
Nedskrivningar 1) 0 -200
Summa 0 0

1) För mer information om nedskrivningar, se not 41.

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Utdelningar 2
Ränteintäkter, externa 2 2
Summa 4 2

Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Räntekostnader, koncernen 1) -142 -151
Summa -142 -151

1) Räntekostnader avser ränta från poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.