Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 1) 1 037 804
Tillgångar med äganderättsförbehåll 1 576 1 335
Övrigt 153 49
Övriga ställda panter och säkerheter
Fastighetsinteckningar 2) 3 3
Företagsinteckningar 8 8
Summa ställda säkerheter 2 777 2 199

1) Ställd säkerhet redovisas som omsättningstillgång.
2) Ställd säkerhet redovisas som anläggningstillgång.

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Solidariskt ansvar som delägare i handels- och kommanditbolag 72 35
Borgen och entreprenadgarantier för koncernföretag 11 020 11 733
Borgensförbindelser till förmån för samarbetsarrangemang 2 267 2 188 2 267 2 188
Borgensförbindelser för kreditiv i Brf 4 498 3 778 4 498 3 778
Övriga borgensförbindelser 138 139 138 139
Summa 6 975 6 140 17 923 17 838

I merparten av de bostadsrättsföreningar som Peab utvecklar tecknar Peab AB garantier till säkerhet för inbetalda förskott och insatser. Garantin säkerställer bostadsrättshavarens rätt till återbetalning av inbetalt belopp vid bostadsrättshavarens uppsägning på grund av väsentlig avgiftshöjning under första året efter den stämma där projektets slutkostnad redovisas. Därefter upphör garantin att gälla. Garantin eller motsvarande försäkringar från extern försäkringsgivare har aldrig tagits i anspråk och Peab bedömer det osannolikt att detta skulle ske i framtiden. Garantierna tas därmed inte upp som ansvarsförbindelse.