Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ställda säkerheter

  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
För egna skulder och avsättningar
     Fastighetsinteckningar 1)  1 037 804
     Tillgångar med äganderättsförbehåll 1 576 1 335
     Övrigt  153 49
Övriga ställda panter och säkerheter
     Fastighetsinteckningar 2)  3 3
     Företagsinteckningar  8 8
Summa ställda säkerheter 2 777 2 199

1) Ställd säkerhet redovisas som omsättningstillgång.
2) Ställd säkerhet redovisas som anläggningstillgång.

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

  Koncernen Moderbolaget
 Mkr 2016 2015 2016 2015
Solidariskt ansvar som delägare i handels- och kommanditbolag  72 35  –
Borgen och entreprenadgarantier för koncernföretag  –  11 020 11 733
Borgensförbindelser till förmån för samarbetsarrangemang  2 267 2 188  2 267 2 188
Borgensförbindelser för kreditiv i Brf  4 498 3 778 4 498 3 778
Övriga borgensförbindelser  138 139  138 139
Summa 6 975 6 140 17 923 17 838

I merparten av de bostadsrättsföreningar som Peab utvecklar tecknar Peab AB garantier till säkerhet för inbetalda förskott och insatser. Garantin säkerställer bostadsrättshavarens rätt till återbetalning av inbetalt belopp vid bostadsrättshavarens uppsägning på grund av väsentlig avgiftshöjning under första året efter den stämma där projektets slutkostnad redovisas. Därefter upphör garantin att gälla. Garantin eller motsvarande försäkringar från extern försäkringsgivare har aldrig tagits i anspråk och Peab bedömer det osannolikt att detta skulle ske i framtiden. Garantierna tas därmed inte upp som ansvarsförbindelse.