Not 19 Räntebärande fordringar

Långfristiga räntebärande fordringar

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Fordringar hos koncernens joint ventures 1 463 1 877
Andra räntebärande fordringar 299 322
Summa 1 762 2 199

Kortfristiga räntebärande fordringar

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Fordringar hos koncernens joint ventures 237 155
Andra räntebärande fordringar 99 55
Summa 336 210

 

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Ingående balans 1 januari 28
Reglerade fordringar -28
Utgående balans 31 december