Balansräkning – Koncernen

Mkr Not 2016 2015
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 15 2 036 1 994
Materiella anläggningstillgångar 16 4 277 3 654
Andelar i joint ventures 17 715 787
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20,34,35 864 489
Räntebärande långfristiga fordringar 19,30,34,35 1 762 2 199
Uppskjutna skattefordringar 14 69 102
Andra långfristiga fordringar 21 178 98
Summa anläggningstillgångar 9 901 9 323
Projekt- och exploateringsfastigheter 22 7 007 6 742
Varulager 23 364 363
Pågående arbete 24 1 203 1 010
Kundfordringar 25,34,35 8 221 6 435
Räntebärande kortfristiga fordringar 19,34,35 336 210
Skattefordringar 37 44
Upparbetade men ej fakturerade intäkter 26 2 656 2 193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 435 365
Övriga kortfristiga fordringar 21 387 483
Kortfristiga placeringar 34,35 8
Likvida medel 34,35 1 062 865
Summa omsättningstillgångar 21 708 18 718
Summa tillgångar 31 609 28 041
Eget kapital 28
Aktiekapital 1 584 1 584
Övrigt tillskjutet kapital 2 576 2 576
Reserver -153 -504
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 5 373 4 420
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 9 380 8 076
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Summa eget kapital 9 380 8 076
Skulder
Räntebärande långfristiga skulder 29,34,35 2 728 3 301
Övriga långfristiga skulder 32,34 182 157
Uppskjutna skatteskulder 14 372 455
Avsättningar 31 594 592
Summa långfristiga skulder 3 876 4 505
Räntebärande kortfristiga skulder 29,34,35 2 294 3 099
Leverantörsskulder 34,35 4 474 3 980
Skatteskulder 407 45
Fakturerade men ej upparbetade intäkter 26 5 909 4 176
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 433 2 805
Övriga kortfristiga skulder 32,34 1 631 1 236
Avsättningar 31 205 119
Summa kortfristiga skulder 18 353 15 460
Summa skulder 22 229 19 965
Summa eget kapital och skulder 31 609 28 041