Not 43 Kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning

  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Erhållen utdelning  220 671  2 200
Erhållna räntor  69 98  2 2
Erlagda räntor  -268 -354  -142 -151

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Resultatandel joint ventures  -41 -24
Erhållen utdelning från joint ventures  166 621
Av- och nedskrivningar  920 864  0 200
Orealiserade valutakursdifferenser  -118 11
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar  -68 -47
Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag  -1 1
Avsättningar  21 47  4 5
Förändring verkligt värde finansiella instrument  -12 11
Övrigt  5 2  – 1
Summa 872 1 486 4 206

Transaktioner som inte medför betalningar

Koncernen, Mkr 2016 2015
Förvärv av tillgång genom att en till tillgången direkt relaterad säljarrevers har utfärdats 77 1
Förvärv av tillgång genom finansiell leasing  261 191

Förvärv av dotterföretag/rörelser

Koncernen, Mkr 2016 2015
Förvärvade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar  48 12
Materiella anläggningstillgångar  262 21
Uppskjutna skattefordringar 4 0
Projekt- och exploateringsfastigheter samt varulager  14 1
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar  53 14
Likvida medel  14 2
Räntebärande skulder  -82 -1
Uppskjutna skatteskulder  -14 -1
Avsättningar -30
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder  -34 -15
235 33
Avgår: Tidigare andelsvärde i joint venture -7
Förvärvade nettotillgångar 228 33
Köpeskilling  228 33
Säljarrevers  -77 -1
Utbetald köpeskilling 151 32
Avgår: Likvida medel i förvärvade företag  -14 -2
Påverkan på likvida medel 137 30

Avyttring av dotterföretag/rörelse

Koncernen, Mkr 2016 2015
Avyttrade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar 4
Materiella anläggningstillgångar 2 84
Likvida medel 3
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -2 -8
7 76
Försäljningspris 8 75
Erhållen köpeskilling 8 75
Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -3
Påverkan på likvida medel 5 75

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Koncernen, Mkr 2016 2015
Kassa och bank 1 062 865
Kortfristiga placeringar (likställda med likvida medel) 8
Summa 1 062 873