Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen, Mkr 2016 2015
Realisationsvinst vid försäljning av koncernföretag/joint ventures 1
Försäkringsersättning 21 8
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 67 66
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 3 7
Andelar i joint ventures resultat 7 6
Övrigt 50 25
Summa 149 112