Not 30 Pensioner

Förmånsbestämda planer

Förmånsbestämda planer består av ITP 2-planen för tjänstemän i Sverige som tryggas genom försäkring i Alecta. Under år 2016 har den förmånsbestämda pensionsplanen i Norge omförhandlats och redovisas som en avgiftsbestämd plan. Då Alecta ej kan lämna erforderlig information för att kunna redovisa ITP 2-planen som förmånsbestämd plan redovisas denna som avgiftsbestämd (se nedan). Eftersom de förmånsbestämda planerna utöver Alecta endast uppgår till obetydliga belopp lämnas endast ett fåtal upplysningar nedan.

Koncernen, Mkr 2016 2015
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser 9
Totalt nuvärde av förpliktelser 9
Verkligt värde av förvaltningstillgångar -10
Nettoförpliktelse ersättning till anställda redovisat som räntebärande långfristig fordran -1

Förändring av nuvärdet av förpliktelsen för förmånsbestämda planer

Koncernen, Mkr 2016 2015
Förpliktelse för förmånsbestämda planer 1 januari 9 10
Regleringar -10
Valutakursdifferenser 1 -1
Förpliktelse för förmånsbestämda planer 31 december 9

Förändring av verkligt värde på förvaltningstillgångar

Koncernen, Mkr 2016 2015
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 1 januari 10 10
Regleringar -11
Avgifter från arbetsgivaren 0 1
Valutakursdifferenser 1 -1
Verkligt värde av förvaltningstillgångar 31 december 10

Kostnad redovisad i totalresultatet

Koncernen, Mkr 2016 2015
Kostnad redovisad i resultaträkningen 0 0
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner i övrigt totalresultat 0 0
Netto redovisat i totalresultatet 0 0

Historisk information

Koncernen, Mkr 2016 2015 2014 2013 2012
Nuvärde av förmånsbestämd förpliktelse 9 10 11 23
Verkligt värde på förvaltningstillgångar -10 -10 -8
Nettoförpliktelse i planen -1 0 11 15

För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2016 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 139 Mkr (142). Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till 0,94 procent (0,66) respektive 0,63 procent (0,60).

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2016 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 149 procent (153).

Avgiftsbestämda planer

Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner som helt bekostas av företagen. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Kostnader för avgiftsbestämda planer 614 556 33 30
Varav ITP 2-plan finansierad i Alecta 150 129 5 4