Risker och riskhantering

För Peab är väl utvecklade rutiner för att identifiera och hantera risker avgörande för lönsamheten. Därigenom skapas också möjligheter att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår. Förändringar i omvärld och konjunktur kräver ständig bevakning och förmåga till anpassning. Under 2016 har vi upplevt dramatiska förändringar som kan få betydande inverkan på den ekonomiska och politiska spelplanen även på vår hemmamarknad i Norden. Utvecklingen i USA efter presidentvalet, Brexit och det närmaste årets kommande val i flera länder i Europa, öppnar upp för nya scenarier.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Peabs verksamhet är utsatt för såväl operativa som finansiella risker. Riskernas påverkan på Peabs resultat och ställning avgörs av hur väl den dagliga verksamheten sköts i företaget. Därutöver är Peab som bygg- och anläggningsföretag utsatt för omvärldsrisker som till exempel konjunkturutveckling och förändrade förutsättningar i form av ändringar av lagar och regelverk och andra politiska beslut. Se även Omvärld och marknad för beskrivning av konjunkturutvecklingen på Peabs marknader. Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet nedan.

RISKHANTERING

Hanteringen av de operativa riskerna är en ständigt pågående process med tanke på verksamhetens stora antal projekt som påbörjas, genomförs och avslutas. De operativa riskerna hanteras i linjeorganisationen inom respektive affärsområde med utgångspunkt i fastställda rutiner, processer och styrsystem. De finansiella riskerna är kopplade till verksamhetens kapitalbindning och kapitalbehov.

KÄNSLIGHETSANALYS

Peabs operativa verksamhet är känslig för förändringar i bland annat volym och marginal. I känslighetsanalysen nedan beskrivs hur resultatet före skatt påverkas vid förändringar i några för koncernen viktiga variabler

Operativa risker Beskrivning Hantering
Entreprenadrisker Verksamheten inom Peab är till stor del projektrelaterad där varje projekt är unikt utifrån utformning och förutsättningar i övrigt.

Bristfälliga kalkyler kan innebära att felaktiga anbud lämnas. Detta kan leda till projektförluster oavsett hur väl projekten genomförs på arbetsplatsen. Det finns en mängd olika kontraktsformer där risknivån varierar beroende på kontraktstyp. Oavsett kontraktsform kan oklarheter kring avtalsvillkor leda till gränsdragningsfrågor följt av tvist med beställare. För både pågående och avslutade projekt blir projektets resultat svårt att bedöma.

Peabs verksamhet är utsatt för marknadsrisker såsom prisrisker vilket kan avse till exempel oförutsedda kostnadsökningar för material, underentreprenörer eller personalens löner. Risken varierar beroende på projektens kontraktsform.

En strukturerad riskbedömning är avgörande i verksamheten för att säkerställa att risker är identifierade och prissätts i det anbud som lämnas och i de kalkyler som upprättas. Med rätt resurser i projekten säkerställs att de genomförs enligt fastlagda processer samt med rätt produkter och metodval.

Prisrisker hanteras genom effektiva inköpsprocesser med rätt leverantörer som till stor del upphandlas via centrala avtal.

Risker relaterade till leverantörer och underentreprenörer (UE) Leverantörer/UE som agerar i strid med gällande lagar, konventioner och Peabs avtal och regelverk kan leda till överträdelser relaterade till miljö, etik och arbetsmiljö. Felval i fråga om leverantör/UE kan även leda till kvalitetsbrister, leveransförseningar eller utebliven leverans vid konkurs.

Såväl överträdelser som brister och förseningar m m, som orsakats av leverantörer/UE, kan ha negativ påverkan på Peabs lönsamhet och varumärke.

Samtliga avtal som Peab tecknar med leverantörer/UE anger vilka regler och krav som gäller för det specifika projektet liksom för att göra affärer med Peab. Uppförandekoden biläggs alla avtal. Avtalen innehåller en etikklausul, som bland annat tydliggör förväntningarna och konsekvenserna om man inte lever upp till uppförandekoden, arbetsrättsliga krav och skyddsregler på arbetsplatsen.

Peab har under året tagit konkreta initiativ inom arbetet med ”Säkra affärer”, läs mer här.

Kompetensförsörjningsrisker Peab är beroende av att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare för att kunna leva upp till kundernas förväntningar på produkter och tjänster. Konkurrensen är hård om den kompetens Peab söker, vilket gör arbetet med kompetensförsörjning högt prioriterat. Peab arbetar strategiskt med långsiktig kompetensförsörjning men också med konkreta åtgärder så som att etablera alternativa försörjningsvägar i samverkan med samtliga delar av utbildningsväsendet, genom ett aktivt integrationsarbete, genom omfattande intern kompetensutveckling samt genom att driva en egen gymnasieutbildning, Peabskolan.

Peabs målinriktade arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling är en del i arbetet med att hantera riskerna kopplat till kompetensförsörjning och bidrar samtidigt till att öka mångfalden i branschen.

Projektutvecklingsrisker För Peabs projektutveckling av bostäder påverkas lönsamheten av, förutom risken kopplat till produktionen, omvärldsfaktorer såsom konjunktur, ränteläge, kundernas köpvilja samt andra marknadsförutsättningar. Peabs kommersiella fastighetsutveckling har en liknande riskbild där även investerarmarknadens köpvilja påverkar förutsättningarna för fastighetsförsäljningar. Gemensamt för utvecklingsverksamheten är dessutom risken i planarbetet för exploateringsmark där myndighetsbeslut kan få stor påverkan på markvärden och därmed framtida projekts lönsamhet. Genom fastställda krav på förhandsförsäljning före produktionsstart av bostadsprojekt minskar försäljningsrisken. Motsvarande riskhantering för kommersiell fastighetsutveckling är krav på uthyrningsgrad före byggstart. Ur risksynpunkt är det även viktigt att korta ledtiderna från markförvärv till färdigt projekt utifrån risk för förändrade marknadsförutsättningar.
Arbetsmiljörisker Arbetsmiljöolyckor på Peabs arbetsplatser kan leda till att medarbetare eller underentreprenörer skadas eller i värsta fall förolyckas. För att förebygga olyckor på arbetsplatserna utvecklar Peab kvalitetssäkrade arbetsmetoder och utbildar inom området.
Etiska risker Etiska risker kan innefatta att medarbetare i Peab inte agerar i enlighet med uppförandekoden och Peabs etiska riktlinjer och är involverade i oegentligheter, mutor eller korruption. Detta kan leda till böter, juridiska sanktioner och skadat varumärke. Ett systematiskt etikarbete med fokus på förebyggande utbildningar och tydliga konsekvenser vid överträdelser är grunden för ett starkt varumärke och en sund konkurrens.
Miljörisker Peab är även exponerad för miljörelaterade risker. Allvarliga miljöincidenter på Peabs arbetsplatser kan ha betydande påverkan på den lokala miljön, leda till böter och skada varumärket. Extremväder kan orsaka störningar och fördröjningar på Peabs arbetsplatser och i försörjningskedjan. Ökade kostnader för energi och utsläpp av växthusgaser kan ha negativ påverkan på Peabs lönsamhet och varumärke. Peab arbetar förebyggande med fokus på klimatpåverkan, resurseffektivitet samt utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

 

Finansiella risker och risker kopplade till finansiell rapportering Beskrivning Hantering
Finansiellt risktagande Det finansiella risktagandet är kopplat till verksamhetens kapital- och investeringsbehov. Kapitalbehovet ser olika ut i Peabs fyra affärsområden. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning har i normalfallet ett positivt rörelsekapital vilket bidrar till finansiering av övriga verksamheter. Industri binder kapital i anläggningstillgångar med ett löpande investeringsbehov. Projektutveckling binder kapital från investering i mark och byggrätter fram till försäljning. Peabs finansiella mål om en soliditet överstigande 25 procent utgör det koncernövergripande styrmedlet för finansiellt risktagande. För affärsområdena Industri och Projektutveckling styrs kapitalbindning utifrån fastställda ramar. Samtliga investeringar i Peab hanteras i fastställd investeringsrutin där en investeringsgrupp är beslutande i samtliga investeringar. Affärsområdena Bygg och Anläggnings kapitalbindning styrs på krav på betalsaldo.
Finansiella risker Koncernen är exponerad för finansiella risker, såsom ränterisker, likviditetsrisker, refinansieringsrisker, valutarisker samt kreditrisker. För mer information om finansiella risker se not 35.
Risker kopplade till finansiell rapportering Eftersom Peab tillämpar successiv vinstavräkning i merparten av pågående projekt kan felaktiga projektprognoser innebära att redovisning och uppföljning blir missvisande.

Ett antal balansposter värderas baserat på bedömningar och uppskattningar och värdet kan påverkas av exempelvis marknadsläge och kundernas preferenser.

En förutsättning för en korrekt successiv vinstavräkning är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en väl utvecklad process och systemstöd för uppföljning och prognoser för varje enskilt projekt.

Känslighetsanalys

 

Mkr Beräkningsbas Förändring Resultateffekt (före skatt)
Operativt
Volym (rörelsemarginal konstant) 46 000 +/– 10% +/– 207
Rörelsemarginal (volym konstant) 4,5% +/– 1 procentenhet +/– 460
Material och underentreprenader 22 000 +/– 1% –/+ 220
Finansiellt
Nettoskuld (räntan konstant) 1 862 +/– 10% -/+ 5
Genomsnittlig effektivränta 1)
(nettoskuld konstant) 2,6% +/– 1 procentenhet -/+ 16

1) Beräkningen grundas på antagandet att av nettoskulden har 1 644 Mkr en räntebindningstid som är kortare än 1 år och som således relativt omgående påverkas av en förändring i marknadsräntorna.