Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Koncernen, Mkr 2016 2015
Produktionskostnader 1) 32 754 32 503
Personalkostnader 9 643 8 965
Avskrivningar 784 735
Nedskrivningar 78 107
Andra rörelsekostnader 1 117 1 137
Summa 44 376 43 447

1) I produktionskostnader ingår bland annat inköpt material, underentreprenörer, kostnad för fastighetsprojekt samt övriga produktionskostnader.