Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Koncernen, Mkr 2016 2015
Produktionskostnader 1)  32 754 32 503
Personalkostnader 9 643 8 965
Avskrivningar  784 735
Nedskrivningar  78 107
Andra rörelsekostnader  1 117 1 137
Summa 44 376 43 447

1) I produktionskostnader ingår bland annat inköpt material, underentreprenörer, kostnad för fastighetsprojekt samt övriga produktionskostnader.