Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Förutbetalda omkostnader 10 7
Summa 10 7