Övriga upplysningar och vinstdisposition

PEABS HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhet som helhet, både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor, ska vara integrerade i verksamheten. Ansvar och befogenheter har delegerats ut i affärsområdena och till stöd finns spetskompetens på olika nivåer i organisationen. Detta kompletteras med styrande och stödjande dokument. Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compact och omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätts-, miljö- och antikorruptionsfrågor. Läs mer om Peabs hållbarhetsarbete här.

Klimat- och miljöarbete

Peab tar ansvar för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi fokuserar på att minska verksamhetens klimatpåverkan, att säkerställa en så materialeffektiv verksamhet som möjligt och att aktivt arbeta för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Klimat- och miljöarbetet sker på alla nivåer i organisationen. Samordning sker på koncernnivå eftersom många frågeställningar är gemensamma och berör samtliga affärsområden. Affärsområdena ansvarar samtidigt för att utveckla och driva klimat- och miljöarbetet inom respektive verksamhet.

Minskad klimatpåverkan

Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets energianvändning och utsläpp av koldioxid. Peabs ambition är att minska koldioxidutsläppen genom att reducera den totala energianvändningen och samtidigt använda förnybara energikällor i den utsträckning det är möjligt. Peabs koldioxidutsläpp genereras framförallt vid användningen av fossila bränslen för exempelvis transporter, drift av entreprenadmaskiner, uppvärmning av arbetsplatser och vid tillverkning av produkter. För att minska energianvändningen läggs stort fokus vid energieffektiviserande åtgärder inom dessa områden. Peab arbetar också successivt med att minska, och på sikt fasa ut, fossila bränslen i takt med att förnybara bränslen utvecklas. Satsningen och vidareutvecklingen av ECO-Asfalt som tillverkas med koldioxidneutral bioolja är ett exempel som bidrar till kraftigt minskade koldioxidutsläpp. I enlighet med ett EU-direktiv påbörjade Peab under 2015 en energikartläggning av verksamheten. Först ut var de största bolagen inom affärsområde Industri, år 2020 ska hela Peabs verksamhet vara energikartlagd.

Effektiv materialanvändning

Bygg- och anläggningsbranschen står idag för en väsentlig del av samhällets avfallsgenerering. Peabs mål är att ha en så materialeffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, dels genom att minska uppkomsten av avfall, dels genom att ta tillvara och återanvända det som är möjligt. Det som är restprodukter för en part kan mycket väl vara råvaror för en annan. Samarbeten med övriga aktörer längs värdekedjan och i branschen är därför grundläggande för att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning.

Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen

Trots omfattande kunskap och proaktiv branschsamverkan används det fortfarande miljö- och hälsofarliga ämnen i bygg- och anläggningsbranschen och nya ämnen tillkommer på marknaden. Peab arbetar intensivt med att fasa ut ämnen och ämnesgrupper som innebär en potentiell risk för hälsa eller miljö. Fokus ligger på val av rätt material från början och spårbarhet. Peab har utökat samarbetet med ett antal leverantörer för att underlätta för den egna organisationen att välja rätt produkter. Inom koncernen används branschgemensamma system för medvetna materialval i syfte att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Samarbeten och gemensamma system har haft effekt med konsekvensen att flera produkter med farligt innehåll försvunnit från den svenska marknaden.

Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, enligt miljöbalken, bedrivs i de svenska underkoncernerna Swerock, Skandinaviska Byggelement och Peab Asfalt. I Finland bedrivs tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöskyddsförordningen. De tillståndspliktiga verksamheterna i Sverige avser berg- och grustäkter, transport av avfall och farligt avfall samt asfaltverk. Dessa verksamheter påverkar miljön i huvudsak genom uttag av en ändlig markresurs samt framtida markanvändning. Den tillståndspliktiga verksamheten i Finland avser i huvudsak betongtillverkning och ballastverksamhet.

Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarade cirka tre procent (tre) av koncernens nettoomsättning 2016. Förnyelse och komplettering av tillstånd sker kontinuerligt. Anmälningsplikten avser Swerocks betongfabriker och Skandinaviska Byggelements betongvarufabriker samt Peab Asfalts permanenta och mobila asfaltverk. Den anmälningspliktiga verksamheten motsvarade cirka åtta procent (sju) av koncernens nettoomsättning 2016.

PEABS MEDARBETARE

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är avgörande för Peabs konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Tillsammans vill vi bygga ett bolag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö – för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats.

Hälsa och arbetsmiljö

Peabs arbetsmiljöpolicy är integrerad i företagspolicyn och ligger till grund för det strategiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöledningssystemet är integrerat i verksamhetsledningssystemet och Peab arbetar enligt kraven i respektive lands lagstiftning.

Byggbranschen har inslag av riskfyllda arbetsmoment och Peab arbetar sedan länge preventivt med arbetsmiljöfrågor. Genom riskhantering, systematiskt arbete och kunskapsåterföring går det att minska eller undvika olyckor. Peab följer varje kvartal upp koncernmålet att under perioden 2015-2017 halvera antalet arbetsplatsolyckor samt de aktiviteter som genomförts för att nå målet. Vid allvarliga olyckor engageras Peabs krisorganisation. För att förebygga olyckor på arbetsplatserna utvecklar Peab kvalitetssäkrade arbetsmetoder och utbildar inom området. Under 2016 fortsatte arbetet med att sprida säkerhetsvarningar i organisationen. Säkerhetsvarningen innehåller information om verkliga tillbud eller olyckor och ger råd om hur liknande händelser kan förebyggas.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för bygg- och anläggningsbranschen. Peab är inget undantag, arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens står därför högt på agendan. Vi arbetar för att hantera dagens behov av att rekrytera och säkerställa att vi har rätt kompetens för varje projekt. Samtidigt bedrivs ett proaktivt arbete med att identifiera förändrade behov av kompetenser och att göra branschen attraktiv för fler för att kunna bredda rekryteringsbasen. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet med att ta tillvara all den kompetens som redan finns inom koncernen och ge varje medarbetare möjlighet att utvecklas och få nya utmaningar. Peabs medarbetarundersökning Handslaget mäter bland annat Engagemang, Ledarskap, Arbetsklimat och Attraktiv arbetsgivare samt ett antal övriga specialområden. Resultatet för 2016 visar en förbättring inom samtliga områden jämfört med 2014.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är fortsatt en utmaning och kärnfråga för hela byggbranschen och för Peab. Per den 31 december 2016 uppgår andelen kvinnliga medarbetare i Peab till 12,1 procent (11,9). Peabs mål är att om tio år vara en förebild i branschen som kan visa konkreta exempel och tydliga resultat kring hur arbete med jämställdhet och mångfald kan bedrivas. Genom ett offensivt förändringsarbete vill vi forma en personalsammansättning som präglas av mångfald. För att nå dit genomför vi under de närmaste åren en rad konkreta åtgärder:

  • Utbildar alla medarbetare i jämställdhet, mångfald och likabehandling (3 000 utbildades under 2016).
  • Chefer och personalfunktion får en fördjupad utbildning i likabehandling och kompetensbaserad rekryteringsmetod.
  • Peab har etablerat Medarbetarskapsprogrammet, som består av ett antal moduler som alla syftar till en kulturförändring på våra arbetsplatser.
  • Peab ska bereda praktik för 100 nyanlända vuxna inom ramen för 100-klubben.
  • Vi erbjuder språkintroduktion för 100 nyanlända ungdomar inom ramen för Peabskolan.

FORSKNING OCH UTVECKLING

I Peab bedrivs forskning och utveckling i syfte att ge samhället, kunderna och oss själva ett mervärde och en hållbar utveckling. Den nya kunskapen används för att förbättra eller ta fram nya varor, tjänster och produktionsprocesser. Peab har ingen centraliserad avdelning för forskning och utveckling utan istället sker detta kontinuerligt i respektive affärsområde. Peab samarbetar med universitet, högskolor, branschorganisationer och medverkar aktivt i många branschgemensamma projekt samt i de branschorganisationer som driver eller finansierar forskning och utvecklingsverksamhet.

Som exempel på branschgemensamma projekt som pågått under 2016 inom affärsområde Bygg kan nämnas ”BEAst-logistik”, ”Säker Vatten – Tvättstugor och kök”, ”Systematisk riskanalys av stöld och inbrott vid svenska byggarbetsplatser” delfinansierade av SBUF. Inom affärsområde Anläggning har bland annat projektet ”Optimering av Jordförstärkning genom Packning” pågått under 2016, där vi kommit fram till att det går att spara mycket energi och miljöbelastning genom effektivare packning. Branschgemensamma projekt inom affärsområde Industri 2016 är exempelvis utveckling av alternativa vägkonstruktioner, förlåtande asfalt för cykelbanor, automatiserad mätning av asfaltprovkroppars styvhet, hållbart samhällsbyggande med beständig betong samt modern uttorkningssimulering i betong.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Hyllieaffären

På stämman den 10 maj 2016 godkändes styrelsens förslag att överlåta 50 procent av aktierna i det av Peab helägda dotterbolaget Peab FU Linné AB med dotterbolagen Annehem Hyllie Point 3 AB och Annehem Hyllie Point 4 AB, till Volito Fastigheter AB. Peab FU Linné AB med dotterbolag äger fastigheterna Värdshuset 5 och Värdshuset 4, vilka i sin tur innehåller hotellbyggnad respektive byggrätt för kontor. Fastigheterna är belägna vid Hyllie Stationstorg i Malmö. Köpeskillingen för överlåtelsen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om sammantaget 777 Mkr, varav 565 Mkr avser Värdshuset 5 (hotellbyggnad) och 212 Mkr avser Värdshuset 4 (byggrätt för kontor m m). Styrelsen bedömde utifrån genomförd fairness opinion samt genomförda värderingar att villkoren för den förhandlade överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, var marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehöll sedvanliga garantier och villkor. Karl-Axel Granlund som är styrelseledamot i Peab AB, är också indirekt huvudägare i Volito AB och kontrollerar därmed indirekt Volito Fastigheter AB, varför överlåtelsen är närståendetransaktion som enligt den s k Leo-lagen och god sed på aktiemarknaden ska underställas bolagsstämman för godkännande. Transaktionen medförde en positiv resultateffekt i Peab om 104 Mkr under andra kvartalet 2016 och nettoskulden påverkades med cirka 500 Mkr.

Arenastaden

I december 2016 avtalade Peab och Fabege om att Peab säljer ett antal tillgångar i Solna till Fabege:

  • Hela Peabs ägarandel i Arenabolaget i Solna KB som äger Friends Arena, motsvarande 17,2 procent.
  • Samtliga Peabs fordringar på Arenabolaget i Solna KB.
  • Hela Peabs ägarandel i Visio Utveckling AB, motsvarande 50 procent, som äger tillgångar kopplade till Friends Arena samt byggrätter i Solna.
  • Fastigheter och byggrätter i området Ulriksdal.

Försäljningarna i Ulriksdal avser den färdigutvecklade fastigheten Distansen 6, med 11 000 kvm uthyrningsbar yta och med Johnson & Johnson som hyresgäst, ett parkeringsgarage med 327 platser samt 15 000 kvm kommersiella byggrätter. Försäljningarna i Ulriksdal innebär ett positivt rörelseresultat på cirka 180 Mkr. Försäljningarna av tillgångarna kopplade till Arenabolaget och Visio innebär ett negativt rörelseresultat på cirka 180 Mkr. I den sammansatta affären övertar Fabege tillgångarna i Arenabolaget och Visio samtidigt som fastigheter och byggrätter i Ulriksdalsområdet överlåts. Samtliga dessa transaktioner var villkorade av att de genomfördes samtidigt vid övertagandet i januari 2017. Transaktionerna genomfördes den 12 januari 2017 och kommer att redovisas i första kvartalet 2017. Transaktionerna innebär netto ingen resultateffekt medan likviditeten påverkas positivt med cirka 900 Mkr och nettoskulden minskar med cirka 500 Mkr.

Förändringar i koncernledningen

Ny chef för affärsområde Bygg är Stefan Danielsson, tidigare biträdande chef i affärsområde Bygg. Han efterträder Roger Linnér, som kvarstår i sin roll som COO. Ny chef för affärsområde Projektutveckling är Göran Linder, tidigare biträdande chef i affärsområde Projektutveckling. Han efterträder Tomas Anderson, som fortsätter att arbeta som rådgivare till Göran Linder. Samtidigt lämnar personaldirektör Tina Hermansson Berg Peab. Efter genomförda förändringar, som trädde i kraft 1 januari 2017, består Peabs koncernledning av följande personer; Jesper Göransson (VD och koncernchef), Roger Linnér (COO), Niclas Winkvist (CFO), Stefan Danielsson (AO-chef Bygg), Karl-Gunnar Karlsson (AO-chef Anläggning och Industri) samt Göran Linder (AO-chef Projektutveckling).

PEABAKTIEN

Peabs aktiekapital uppgick vid utgången av 2016 till 1 583 866 056 kronor, fördelat på totalt 296 049 730 aktier, vilket ger ett kvotvärde på 5,35 kronor per aktie. Antalet A-aktier uppgår till 34 319 957 med ett röstvärde på tio röster per aktie, och antalet B-aktier uppgår till 261 729 773 med ett röstvärde om en röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning. Inga begränsningar finns i bolagsordningen avseende möjlighet till överlåtelse av aktier eller rösträtt på stämman. Per den 31 december 2016 fanns det cirka 37 000 aktieägare i Peab. Mats Paulsson med bolag innehar 28,6 procent av rösterna, Fredrik Paulsson med familj och bolag 14,5 procent av rösterna och Anita Paulsson med familj och bolag 14,5 procent av rösterna. Det samlade ägandet kopplat till familjerna Paulsson uppgår totalt till 25,6 procent av kapitalet och 57,6 procent av rösterna. Bolaget har ingen kännedom om avtal mellan aktieägare, som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna. En vinstandelsstiftelse för anställda bildades av Peab 2007. Enligt stiftelsens placeringspolicy ska stiftelsens förmögenhet i huvudsak placeras i aktier i Peab. Per den 31 december 2016 hade stiftelsen ett innehav om 8 928 432 B-aktier i Peab, motsvarande 3,0 procent av antalet aktier.

INNEHAV AV EGNA AKTIER

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2016 till 1 086 984 B-aktier, vilket motsvarar 0,4 procent av det totala antalet aktier. Peabs årsstämma beslöt den 10 maj 2016 att ge styrelsen fortsatt bemyndigande att fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av antalet aktier i bolaget. Under 2016 har Peab inte gjort några återköp eller avyttringar av egna aktier. Peabs innehav av egna aktier uppgick därför vid årets slut till 1 086 984 B-aktier.

BOLAGSSTYRNING

En utförlig beskrivning av styrelsens arbete, bolagsstyrningen och system för intern kontroll finns här, Bolagsstyrning.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen kommer att föreslå att årsstämman den 10 maj 2017 beslutar om oförändrade ersättningsprinciper. För mer information om besluta