Not 5 Förvärv av rörelse

2016

Under 2016 har Peab förvärvat 90,3 procent av aktierna i Solberg Maskin AS. Bolaget konsolideras till 100 procent med tillämpning av Anticipated acquisition method, då det finns en put/call option om förvärv av resterande aktier. Bolaget bedriver verksamhet avseende maskinentreprenader inom Anläggning i Norge, huvudsakligen koncentrerad till geografin kring Trondheim. Under året har vidare förvärv genomförts av grus- och bergverksamhet i Kållered samt Torup och verksamhet avseende betongproduktion innefattande betongfabrik i Borås.

Ovanstående förvärv under 2016 gav individuellt oväsentliga förvärvseffekter ur koncernens perspektiv och uppgifterna om förvärvseffekterna lämnas i aggregerad form.

Under den tid som följde efter förvärven bidrog ovanstående dotterföretag och verksamheter med 110 Mkr till koncernens intäkter och 0 Mkr till koncernens resultat under 2016. Om förvärven hade inträffat per den 1 januari 2016, skulle dessa förvärv totalt påverkat koncernens intäkter med 216 Mkr och årets resultat med 3 Mkr.

Effekter av förvärv 2016

Förvärvens preliminära effekter på koncernens tillgångar och skulder redovisas nedan. Förvärvsanalyserna kan komma att justeras under en tolvmånadersperiod.

Goodwill består bland annat av personalresurser och framtida synergieffekter avseende exempelvis gemensamma system och samutnyttjade resurser vilka inte uppfyller kriterierna för redovisning som immateriella tillgångar vid förvärvstidpunkten.

Totalt överförd ersättning uppgick till 228 Mkr.

Under året har även förvärv skett av tillgångar via aktieförvärv (substansförvärv som inte innefattar någon rörelse) vilket medfört ett kassaflöde om -277 Mkr och avser främst projekt- och exploateringsfastigheter med byggrätter i Göteborg, Jönköping och Oslo.

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

Under 2016 förvärvades resterande 9,9 procent av aktierna i K. Nordang AS. Bolaget har sedan tidigare konsoliderats till 100 procent med tillämpning av Anticipated acquisition method, då det funnits en put/call option om förvärv av resterande aktier.

Förvärv efter balansdagen

Under 2017 har inga väsentliga förvärv gjorts fram till angivandet av dessa finansiella rapporter.

2015

Under 2015 har Peab förvärvat 100 procent av Öresundskraft Tjänster AB, namnändrat till ATS Tjänster AB samt verksamheterna avseende Masab Asfalt samt Renew Consulting och Construction. Dessa förvärv gav oväsentliga förvärvseffekter ur koncernens perspektiv. Totalt överförd ersättning uppgick till 33 Mkr.

Under den tid som följde efter förvärven bidrog ovanstående dotterföretag och verksamheter med 108 Mkr till koncernens intäkter och 1 Mkr till koncernens resultat under 2015. Om förvärven hade inträffat per den 1 januari 2015, skulle dessa förvärv totalt påverkat koncernens intäkter med 200 Mkr och årets resultat med 1 Mkr.

Under året har även förvärv skett av tillgångar via aktieförvärv (substansförvärv som inte innefattar någon rörelse) vilket medfört ett kassaflöde om -675 Mkr och avser främst projekt- och exploateringsfastigheter med byggrätter i Solna, Stora Hammar, Partille och Kungsbacka.

De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

Mkr 2016 2015
Immateriella anläggningstillgångar 25 9
Materiella anläggningstillgångar 262 21
Uppskjutna skattefordringar 4
Projekt- och exploateringsfastigheter samt varulager 14 1
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 53 14
Likvida medel 14 2
Räntebärande skulder -82 -1
Uppskjutna skatteskulder -14 -1
Avsättningar -30
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -34 -15
Netto identifierbara tillgångar och skulder 212 30
Tidigare andelsvärde i joint venture -7
Koncerngoodwill 23 3
Överförd ersättning 228 33

Överförd ersättning

Mkr 2016 2015
Likvida medel 151 32
Villkorad köpeskilling 24 1
Säljarrevers 53
Total överförd ersättning 228 33