Kassaflödesanalys – Moderbolaget

Mkr Not 2016 2015
Den löpande verksamheten  43    
Resultat efter finansiella poster  -300 -166
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  4 206
Betald skatt  -3 -3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -299 37
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  0 -7
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  20 7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   20 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -279 37
Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott  -82  -28
Avyttring av finansiella tillgångar 28
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -82 0
Kassaflöde före finansiering   -361 37
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag  1 123 898
Lämnade koncernbidrag  -903 -655
Upptagna lån  900 404
Amortering av lån -12
Lämnad utdelning  -767 -664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   353 -29
Årets kassaflöde   -8 8
Likvida medel vid årets början 8 0
Likvida medel vid årets slut   0 8