Kassaflödesanalys – Moderbolaget

Mkr Not 2016 2015
Den löpande verksamheten 43
Resultat efter finansiella poster -300 -166
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 206
Betald skatt -3 -3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -299 37
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 0 -7
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 20 7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 20 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -279 37
Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott -82 -28
Avyttring av finansiella tillgångar 28
Kassaflöde från investeringsverksamheten -82 0
Kassaflöde före finansiering -361 37
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 1 123 898
Lämnade koncernbidrag -903 -655
Upptagna lån 900 404
Amortering av lån -12
Lämnad utdelning -767 -664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 353 -29
Årets kassaflöde -8 8
Likvida medel vid årets början 8 0
Likvida medel vid årets slut 0 8