Flerårsöversikt

Koncernen, Mkr 2016 2015 2014 2013 2012 1)
Resultatposter
Nettoomsättning 46 337 44 376 43 630 43 127 46 840
Rörelseresultat 2 098 1 009 1 752 614 1 057
Resultat efter finansiella poster 2 050 906 1 230 383 815
Årets resultat 1 727 798 1 027 298 726
Balansposter
Anläggningstillgångar 9 901 9 323 9 284 9 770 9 788
Omsättningstillgångar 21 708 18 718 19 101 22 135 22 287
Summa tillgångar 31 609 28 041 28 385 31 905 32 075
Eget kapital 9 380 8 076 7 997 7 668 7 979
Långfristiga skulder 3 876 4 505 4 719 6 087 7 767
Kortfristiga skulder 18 353 15 460 15 669 18 150 16 329
Summa eget kapital och skulder 31 609 28 041 28 385 31 905 32 075
Nyckeltal
Rörelsemarginal, procent 4,5 2,3 4,0 1,4 2,3
Vinstmarginal, procent 4,9 2,6 4,3 2,0 2,8
Eget kapital, genomsnitt under året 8 584 8 088 7 832 7 823 7 965
Räntabilitet på eget kapital, procent 20,1 9,9 13,1 3,8 9,2
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 14 402 14 476 14 762 16 202 16 620
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 14 128 14 224 15 482 16 411 16 856
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 16,2 8,2 12,1 5,2 7,7
Soliditet, procent 29,7 28,8 28,2 24,0 24,9
Nettoskuld 1 862 3 118 3 886 5 948 6 478
Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8
Räntetäckningsgrad, ggr 13,3 5,5 4,8 1,9 2,9
Nettoinvesteringar
Goodwill 40 -17 26 -14 14
Övriga immateriella tillgångar 34 5 -2 -4 2
Byggnader och mark 200 -94 36 0 57
Maskiner och inventarier 1 175 627 532 261 847
Aktier och andelar 303 -210 -263 105 -487
Projekt- och exploateringsfastigheter 324 291 -99 265 822
Order
Orderingång 41 445 37 812 31 690 34 292 38 743
Orderstock 33 572 26 991 24 922 28 164 28 056
Personal
Antal anställda, vid utgången av året 13 869 13 300 13 213 13 290 14 000
Medelantalet anställda 13 712 13 036 13 176 13 792 14 828
Data per aktie
Resultat, kr 5,85 2,71 3,48 1,01 2,47
efter fullföljd teckning och konvertering 5,85 2,71 3,48 1,01 2,47
Kassaflöde, kr 8,99 6,06 9,50 2,12 3,30
efter fullföljd teckning och konvertering 8,99 6,06 9,50 2,12 3,21
Eget kapital, kr 31,80 27,38 27,11 26,00 27,05
efter fullföljd teckning och konvertering 31,80 27,38 27,11 26,00 27,05
Börskurs vid årets slut, kr 72,30 64,85 54,95 39,35 31,04
Utdelning, kr 2) 3,60 2,60 2,25 1,80 1,60
Antal aktier vid årets slut, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0 295,0 303,0

1) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 11, Samarbetsarrangemang.
2) För 2016, styrelsens förslag till årsstämman.