Not 36 Operationella leasingavtal

Periodens kostnadsförda leasingavgifter:

Koncernen, Mkr 2016 2015
Minimileaseavgifter 261 524
Totala leasingkostnader 261 524

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Koncernen, Mkr 2016 2015
Inom ett år 210 406
Mellan ett och fem år 504 595
Senare än fem år 58 46
Summa 772 1 047

Som operationella leasingavtal klassificeras lokalhyror, kontorsinventarier samt vissa fordon. Huvuddelen av leasingkostnaden avser hyra av lokaler enligt operationella leasingavtal. Leasingavtalen löper utan särskilda restriktioner med en option till förlängning. Övriga avtal om operationell leasing är fördelade på en mängd mindre avtal.

Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrs uppgår endast till marginella belopp.