Välkommen till Peabs årsstämma

Tid och plats

Årsstämman i Peab AB äger rum onsdagen den 10 maj 2017 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast torsdagen den 4 maj 2017 klockan 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon 0431-893 50, per post till Peab Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7841, 103 98 Stockholm eller via hemsidan under adress www.peab.se. För rätt att deltaga i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för år 2016 lämnas med 3,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 12 maj 2017. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2017.