Balansräkning – Moderbolaget

Mkr Not 2016 2015
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier  16  1 1
Summa materiella anläggningstillgångar   1 1
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  41 11 811 11 776
Andra långfristiga värdepappersinnehav  20,34,35  480 310
Uppskjuten skattefordran  14  99 88
Summa finansiella anläggningstillgångar   12 390 12 174
Summa anläggningstillgångar   12 391 12 175
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  25,34,35  1 1
Fordringar koncernföretag  34  2 444 1 263
Skattefordran  – 4
Övriga kortfristiga fordringar  21  4 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  27  10 7
Summa kortfristiga fordringar   2 459 1 278
Kassa och bank  34  0 8
Summa omsättningstillgångar   2 459 1 286
Summa tillgångar   14 850 13 461
Eget kapital och skulder
Eget kapital  28
Bundet eget kapital
Aktiekapital  1 584 1 584
Reservfond  300 300
Fritt eget kapital
Överkursfond  2 308 2 308
Särskild fond  55 55
Fond för verkligt värde  75 -96
Balanserat resultat  981 1 686
Årets resultat  1 221 63
Summa eget kapital   6 524 5 900
Obeskattade reserver  42 522 0
Avsättningar
Övriga avsättningar  31  28 25
Summa avsättningar  28 25
Långfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag 34  7 281 6 465
Summa långfristiga skulder   7 281 6 465
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 34  28 24
Skulder till koncernföretag 34  58 992
Skatteskuld  339
Övriga skulder  32  7 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  33  63 48
Summa kortfristiga skulder   495 1 071
Summa skulder 7 776 7 536
Summa eget kapital och skulder   14 850 13 461