Balansräkning – Moderbolaget

Mkr Not 2016 2015
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 16 1 1
Summa materiella anläggningstillgångar 1 1
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 41 11 811 11 776
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20,34,35 480 310
Uppskjuten skattefordran 14 99 88
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 390 12 174
Summa anläggningstillgångar 12 391 12 175
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 25,34,35 1 1
Fordringar koncernföretag 34 2 444 1 263
Skattefordran 4
Övriga kortfristiga fordringar 21 4 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 10 7
Summa kortfristiga fordringar 2 459 1 278
Kassa och bank 34 0 8
Summa omsättningstillgångar 2 459 1 286
Summa tillgångar 14 850 13 461
Eget kapital och skulder
Eget kapital 28
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 584 1 584
Reservfond 300 300
Fritt eget kapital
Överkursfond 2 308 2 308
Särskild fond 55 55
Fond för verkligt värde 75 -96
Balanserat resultat 981 1 686
Årets resultat 1 221 63
Summa eget kapital 6 524 5 900
Obeskattade reserver 42 522 0
Avsättningar
Övriga avsättningar 31 28 25
Summa avsättningar 28 25
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 34 7 281 6 465
Summa långfristiga skulder 7 281 6 465
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 34 28 24
Skulder till koncernföretag 34 58 992
Skatteskuld 339
Övriga skulder 32 7 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 63 48
Summa kortfristiga skulder 495 1 071
Summa skulder 7 776 7 536
Summa eget kapital och skulder 14 850 13 461