Rapport över totalresultat – Koncernen

Mkr Not 2016 2015
Årets resultat 1 727 798
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 166 -155
Omräkningsdifferenser överfört till årets resultat -1 1
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas 157 103
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat -4 -13
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 31 28
Andelar i joint ventures övrigt totalresultat 1 -1
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat 14 1 -18
351 -55
Poster som inte kan omföras till årets resultat
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 0 0
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat 14 0 0
0 0
Årets övrigt totalresultat 351 -55
Årets totalresultat 2 078 743
Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 2 078 743
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Årets totalresultat 2 078 743