Rapport över totalresultat – Koncernen

Mkr Not 2016 2015
Årets resultat    1 727 798
Övrigt totalresultat      
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat      
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter  166 -155
Omräkningsdifferenser överfört till årets resultat  -1 1
Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas  157 103
Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat  -4 -13
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar  31 28
Andelar i joint ventures övrigt totalresultat  1 -1
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat  14  1 -18
    351 -55
Poster som inte kan omföras till årets resultat      
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner  0 0
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat  14  0 0
0 0
Årets övrigt totalresultat 351 -55
Årets totalresultat 2 078 743
Årets totalresultat hänförligt till:      
Moderbolagets ägare  2 078 743
Innehav utan bestämmande inflytande  0 0
Årets totalresultat 2 078 743