Not 26 Entreprenaduppdrag

Upparbetade men ej fakturerade intäkter

Koncernen, Mkr 2016 2015
Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 29 525 27 044
Fakturering på ej avslutade entreprenader -26 869 -24 851
Summa 2 656 2 193

Fakturerade men ej upparbetade intäkter

Koncernen, Mkr 2016 2015
Fakturering på ej avslutade entreprenader 39 710 37 443
Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader -33 801 -33 267
Summa 5 909 4 176

Upparbetade intäkter från pågående entreprenader redovisas med tillämpning av successiv vinstavräkning. Beräkningen av upparbetningsgraden sker på basis av nedlagda projektkostnader vid periodens utgång i förhållande till den mot projektintäkten svarande projektkostnaden för hela entreprenaden.

I balansräkningen redovisas entreprenaduppdragen brutto projekt för projekt antingen som Upparbetade men ej fakturerade intäkter bland omsättningstillgångarna eller som Fakturerade men ej upparbetade intäkter bland kortfristiga skulder. De projekt som har högre upparbetade intäkter än vad som fakturerats redovisas som tillgång medan de projekt som har fakturerats mer än upparbetade intäkter redovisas som skuld.