Not 8 Statliga stöd

Koncernen

Statliga bidrag relaterade till tillgångar uppgick under 2016 till 4 Mkr (0). Bidraget reducerade tillgångens redovisade värde i balansräkningen.

Statliga bidrag som erhållits som ersättningar för kostnader uppgick under 2016 till 2 Mkr (19) och har reducerade kostnaderna i resultaträkningen.