Affärsområde anläggning

Satsning på kompetens och resurser för en föränderlig marknad

Nyckeltal

2016 2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 10 740 10 448 9 958
Rörelseresultat, Mkr 355 381 331
Rörelsemarginal, % 3,3 3,6 3,3
Orderingång, Mkr 12 089 10 433 9 048
Orderstock per 31 december, Mkr 8 679 7 292 7 525
Antal anställda per 31 december 3 080 3 019 3 049

 

Affärsområde Anläggning är en ledande anläggningsaktör i Sverige och med verksamhet även i Norge och Finland. Peab bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur. Peabs anläggningsverksamhet är framförallt inriktad mot den lokala marknaden och organiserad i geografiska regioner och specialiserade produktområden.

På lokal anläggningsmarknad utförs mark- och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar. Inom infrastrukturområdet och tung anläggning anläggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Peab bygger även tyngre anläggningar åt exempelvis industrin och offentliga beställare. Peabs anläggningsverksamhet tillhandahåller drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt sköter parker och yttre fastighetsskötsel. Peab sköter också drift av VA-nät. Inom Anläggning sker betydande samarbeten över regions- och landsgränserna för gemensam utveckling och kompetensutbyte, projektstyrning samt betydande skalfördelar i större och komplexa projekt.

VERKSAMHETEN 2016

Anläggningsmarknaden i Norden präglades under året av ett stort utbud av projekt och utbudet förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Ökningen består till stor del av flera stora komplexa infrastrukturprojekt i Sverige och Norge. Som en konsekvens ses en ökad konkurrens från utomnordiska företag med prispress som följd. I Finland var utbudet på marknaden lägre med hård konkurrens om projekten.

Inom infrastruktur kom flera stora projekt i produktion under året, bland andra E6 i Trondheim, Norge och sänkningen av E45:an i Göteborg. I projektet Mälarbanan gick Peab in i slutfasen mot färdigställande.

Ökade behov av infrastruktur

Den lokala marknaden var fortsatt god, driven av befolkningsökningar och därmed också av ökade behov av infrastruktur av olika slag. Det var främst tydligt i större städer i Sverige och Norge. Det ökade behovet av infrastruktur väntas hålla i sig de närmaste åren för att därefter dämpas en aning när bostadsbyggandet nått sin kulmen. I Finland var den lokala marknaden stramare på grund av budgetbegränsningar i offentlig ekonomi.

Vissa produktområden, exempelvis vindkraftbyggnation hade en tillfälligt lägre aktivitet till följd av låga energipriser, men väntas återkomma. Inom industribyggnation var det fortsatt hög aktivitet under året, bland annat erhölls ett projekt omfattande uppförande av nya byggnader vid SCA:s massafabrik i Östrand i Sundsvall. En annan viktig händelse under året var förvärvet av Solberg Maskin A/S i Norge, vilket kommer att bli ett bra komplement på lokal marknad i Trondheimsregionen.

Inom Drift och Underhåll fick Peab under året förnyade kontrakt avseende vägskötsel i flera driftområden. Inom kommunal drift och underhåll erhölls nya kontrakt avseende yttre fastighetsskötsel för bland annat Växjöbostäder och underhåll i Täby kommun. Peab fick även förnyat förtroende av Helsingborgs kommun, Stockholms Hamn samt av flera andra viktiga kunder.

Peabs medarbetare är en avgörande tillgång vid planering, resurssättning och riskhantering i projekten. För att fortsatt kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar i projekt som blir alltmer komplexa i sin kravbild, påbörjades under 2016 en kraftig kapacitetsökning inom Peab Anläggningsteknik. Det innebär att Peab utökar sina resurser vad gäller tekniska specialister som är med under hela projektet från anbud till färdigt projekt.

Partnering / Early Contractor Involvement (ECI)

Trenden går mot att fler kunder föredrar så kallad partnering eller ECI (Early Contractor Involvement). I december fick Peab bland annat uppdraget att bygga en ny tågdepå i Eskilstuna. Kontraktssumman uppgick till 399 miljoner kronor och uppdraget var en totalentreprenad med partnering. Det innebär att Peab får möjlighet att tidigt arbeta med kunden som är Eskilstuna kommun. Projektet planeras vara klart till hösten 2018.

Ett annat exempel är Olskroken, en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Peab kontrakterades för fas 1 i entreprenaden Olskroken i december 2015 och upphandlingen var utförd enligt kontraktsmodellen ECI. Med fas 1 menas att Peab ansvarar tillsammans med beställaren för detaljplanering inför byggstarten som är planerad till 2017/2018. Kontrakt för fas 2, byggskedet, kan förhoppningsvis tecknas under andra halvåret 2017. Beställare är Trafikverket och projektet planeras pågå till 2024.

Under året fortsatte arbetet med Peabs logistikprojekt. Genom digitalisering av Anläggnings materielleveranser och transporttjänster kan Peab optimera logistiken maximalt, minska administrationen och få en bättre kontroll på ekonomin. Nästa steg är att ytterligare automatisera miljödata för optimerad mätning och uppföljning av miljöbelastningen.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för 2016 ökade med tre procent och uppgick till 10 740 Mkr (10 448).

Rörelseresultatet för 2016 minskade till 355 Mkr (381) och rörelsemarginalen till 3,3 procent (3,6). I ett antal stora infrastrukturprojekt i tidiga skeden, där förberedande arbeten har pågått under året, har det ännu inte genererats omsättning i någon större utsträckning.

Inom produktområde Lokal marknad ökade omsättningen men rörelseresultatet minskade något. Drift och Underhåll har en ökad omsättning och förbättrat resultat. Infrastruktur har lägre omsättning men förbättrad marginal.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under 2016 uppgick till 12 089 Mkr (10 433), en ökning med 16 procent. Ökningen är främst hänförbar till Infrastruktur genom två större vägprojekt, E6 Trondheim i Norge samt ombyggnad av E45 utanför Göteborg, om cirka 1 miljard kronor vardera.

Orderstocken per 31 december 2016 uppgick till 8 679 Mkr (7 292).

Projektstorlek i orderstock, 31 dec 2016

Rörelseresultat och marginal

Nettoomsättning

Per produktområde, 2016

Per kundtyp, 2016

Per geografisk marknad, 2016