Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

I enlighet med IAS 39, Finansiella instrument, värderas finansiella instrument till antingen upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på kategoritillhörighet. Kategoriseringen beror till stor del på syftet med innehavet. De poster som varit föremål för värdering till verkligt värde är noterade aktieinnehav, olika typer av derivatinstrument, onoterade andelar samt villkorad köpeskilling.

Verkligt värde för noterade aktieinnehav samt aktiederivat har beräknats enligt stängningskurs på bokslutsdagen. Verkligt värde för koncernens andelar i icke-marknadsnoterade fonder är baserat på värdering erhållen från förvaltande institut. Värderingen tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Information om den indata som använts av institutet vid värderingen är dock inte tillgänglig för koncernen, varför upplysning om sådan data ej lämnas. Verkligt värde på villkorad köpeskilling är beräknad till det diskonterade värdet av förväntade framtida kassaflöden.

Vid beräkningen av verkligt värde på räntebärande fordringar och skulder samt ränteswappar har diskontering skett av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för återstående löptider. Vid beräkning av verkligt värde på valutaswappar har balansdagens avistakurser använts. För icke räntebärande tillgångs- och skuldposter såsom kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Nedanstående tabell visar redovisat värde jämfört med bedömt verkligt värde per typ av finansiell tillgång och skuld.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används i säkrings-redovisning Finansiella tillgångar som kan säljas Kund- och lånefordringar Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde
Koncernen, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Finansiella tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 864 489 864 489 864 489
Räntebärande långfristiga fordringar 1 762 2 199 1 762 2 199 1 765 2 205
Andra långfristiga fordringar 158 90 158 90 158 90
Kundfordringar 8 221 6 435 8 221 6 435 8 221 6 435
Räntebärande kortfristiga fordringar 336 210 336 210 336 211
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 22 49 22 49 22
Övriga kortfristiga fordringar 12 5 198 287 210 292 210 292
Kortfristiga placeringar 8 8 8
Kassa och bank 1 062 865 1 062 865 1 062 865
Summa finansiella tillgångar 12 5 864 489 11 786 10 116 12 662 10 610 12 665 10 617
Finansiella skulder
Räntebärande långfristiga skulder 2 728 3 301 2 728 3 301 2 728 3 306
Övriga långfristiga skulder 95 144 87 13 182 157 182 157
Räntebärande kortfristiga skulder 2 294 3 099 2 294 3 099 2 296 3 099
Leverantörsskulder 4 474 3 980 4 474 3 980 4 474 3 980
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 98 14 98 14 98
Övriga kortfristiga skulder 1 96 114 96 115 96 115
Summa finansiella skulder 95 145 9 693 10 605 9 788 10 750 9 790 10 755
Oredovisade vinster/förluster 1) 1 2

1) I samtliga de fall där det föreligger en skillnad mellan redovisat värde och verkligt värde tillhör upplysningen verkligt värdenivå 3 i värderingshierarkin.

Effekter av värdering av finansiella instrument till verkligt värde ingår i koncernens resultaträkning med totalt 11 Mkr (4). Effekterna är hänförliga till marknadsvärdering av utestående valutaswappar.

Finansiella tillgångar som kan säljas Kund- och lånefordringar Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde
Moderbolaget, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Finansiella tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 480 310 480 310 480 310
Kundfordringar 1 1 1 1 1 1
Kortfristiga fordringar koncernföretag 2 444 1 263 2 444 1 263 2 444 1 263
Kassa och bank 8 8 8
Summa finansiella tillgångar 480 310 2 445 1 272 2 925 1 582 2 925 1 582
Finansiella skulder
Långfristiga skulder till koncernföretag 7 281 6 465 7 281 6 465 7 281 6 465
Leverantörsskulder 28 24 28 24 28 24
Kortfristiga skulder till koncernföretag 58 992 58 992 58 992
Summa finansiella skulder 7 367 7 481 7 367 7 481 7 367 7 481

Verkliga värden

Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre nivåer.

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Koncernen, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Finansiella tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 480 310 54 49 534 359
Varav marknadsnoterade aktier 480 310 480 310
Varav icke marknadsnoterad fond 54 49 54 49
Övriga kortfristiga fordringar 12 5 12 5
Varav valutaswappar 12 5 12 5
Summa finansiella tillgångar 480 310 12 5 54 49 546 364
Finansiella skulder
Övriga långfristiga skulder 95 144 23 118 144
Varav ränteswappar 95 137 95 137
Varav råvarusäkring med termin 7 7
Varav villkorad köpeskilling 23 23
Övriga kortfristiga skulder 0 1 0 1
Varav valutaswappar 0 1 0 1
Summa finansiella skulder 95 145 23 118 145

 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Moderbolaget, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Finansiella tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 480 310 480 310
Varav marknadsnoterade aktier 480 310 480 310
Summa finansiella tillgångar 480 310 480 310

I tabellerna nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i nivå 3.

Andra långfristiga värdepappers-innehav 1)
Koncernen, Mkr 2016 2015
Ingående balans 49 66
Investeringar under året 38 13
Erhållen utdelning -51 -50
Redovisat i årets resultat 2) 22 28
Redovisat i övrigt totalresultat -4 -8
Utgående balans 54 49

1) Posten avser i sin helhet en investering i en icke marknadsnoterad fond. Innehavet klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas och värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat.
2) Redovisas i finansnettot

Villkorad köpeskilling
Koncernen, Mkr 2016 2015
Ingående balans
Årets förvärv 24
Redovisat i årets resultat
Övriga rörelseintäkter -1
Räntekostnad (diskontering) 1) 0
Utgående balans 23

1) Redovisas i finansnettot

Den villkorade köpeskillingen kommer att uppgå till minst 0 Mkr och maximalt till 30 Mkr.