Stark gemensam insats bakom årets resultat

Året som helhet kännetecknas av förbättrad lönsamhet, starkt kassaflöde och en god finansiell ställning för Peab. Med våra fyra kompletterande och samverkande affärsområden står vi väl rustade för att anta marknadens möjligheter och utmaningar.

En förbättrad lönsamhet och ett starkt kassaflöde bidrog till att Peab för 2016 uppnådde samtliga finansiella mål och ett resultat före skatt på över två miljarder kronor. För samtliga affärsområden noterar vi en ökad orderingång som för helåret kan summeras till totalt 41,4 miljarder kronor (37,8), tillsammans med en orderstock som vid årets utgång uppgick till 33,6 miljarder kronor (27,0). Lönsamhetsförbättringarna kommer främst från affärsområdena Projektutveckling och Industri medan entreprenadverksamheterna inom Bygg och Anläggning visade stabila resultat. Inom Projektutveckling är det framför allt glädjande att rörelsemarginalen inom Bostadsutveckling fortsatt att utvecklas positivt och för helår 2016 förbättrades till 8,5 procent (6,5). Inom affärsområde Industri visade även Betong, Grus och Berg, Asfalt samt Uthyrning ökade försäljningsvolymer och resultat för 2016. Utifrån Peabs goda finansiella position och ett balanserat investeringsbehov gör styrelsen bedömningen att utrymme finns för en höjd utdelning till 3,60 kr (2,60) per aktie.

Medarbetarna och strategiska vägval bakom resultatet

Min övertygelse är att våra framgångar bygger på samspelet mellan ett antal faktorer. Först av allt har vi människorna bakom årets fina siffror – Peabs alla medarbetare. Det är deras fantastiska insatser och målinriktade arbete som i högsta grad bidrar till årets resultat. Jag vill också framhålla vårt strategiska vägval med fyra kompletterande och samverkande affärsområden. Förutom att täcka in vår värdekedja och till vissa delar göra oss självförsörjande, ger dessa fyra en god balans mellan mer kapitalintensiva affärsområden och affärsområden med lägre investeringsbehov. Därtill utgör vår decentraliserade organisation en viktig del genom att baseras på lokalt entreprenörskap som verkar nära kunden utifrån den lokala marknadens förutsättningar.

Ansvarsfullt företagande grunden för fortsatt framgång och konkurrenskraft

Utvecklingen av en hållbar verksamhet är centralt för Peab och i samband med att vi 2012 undertecknade FN Global Compact intensifierades också hållbarhetsarbetet. Verksamhetens mest väsentliga hållbarhetsaspekter är identifierade och samlas inom de fyra områdena; Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang.

Bland de mest prioriterade frågorna finns en säker och hälsosam arbetsmiljö. Grundläggande är att allt arbete ska ske i enlighet med lagar, regler och kollektivavtal. Vi arbetar aktivt för att med tydlighet, ledarskap och samverkan utveckla attityder och beteenden som bygger den säkerhetskultur som vi önskar i Peab. Därtill sker ett systematiskt arbete med riskhantering, förebyggande åtgärder och kunskapsåterföring i vår strävan om att inga olyckor ska ske på Peabs arbetsplatser.

Vi har ett stort ansvar för att minimera verksamhetens miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Centrala delar i arbetet är att minska våra koldioxidutsläpp, utveckla en så resurseffektiv verksamhet som möjligt och verka för en utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen från produktionen.

Koncernens fyra affärsområden är beroende av en mängd leverantörer och underentreprenörer. För att göra rätt och säkra affärer förankrades under året en gemensam inriktning för inköpsarbetet i organisationen. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa en inköpsprocess där vi tar vårt ansvar för såväl affärsetik och ekonomi som för sociala och miljömässiga faktorer.

Vårt arbete med mångfald och jämställdhet innebär att vi på Peab välkomnar alla och exkluderar ingen. För att vara det bästa företaget i branschen behöver vi också ha den bästa kompetensen, vilket kräver en så bred rekryteringsbas som möjligt. Genom Peabskolan fortsätter vi att tillhandahålla gymnasial bygg- och anläggningsutbildning. Härutöver har Peabskolan under året utbildat såväl elever som Peabs egna medarbetare inom området jämställdhet och mångfald. Detta ger oss bättre möjligheter att ta viktiga steg mot det långsiktiga målet om ett Peab med en personalsammansättning som speglar såväl samhället i stort som våra kunder.

Goda förutsättningar som utmanas av kapacitetsbrist

På många sätt är förutsättningarna för bygg- och anläggningsbranschen gynnsamma; stark svensk ekonomi, befolkningstillväxt och låga räntor tillsammans med ett stort behov av nya bostäder under ett antal år framöver. Enligt Boverkets prognos finns behov av 700 000 nya bostäder fram till år 2025. Till detta kan vi också lägga infrastruktursatsningar och ett ökat offentligt byggande. Trots dessa goda utsikter kommer signaler om en avmattning i tillväxten för byggandet under de närmaste åren. Orsaken är kapacitetsbrist, främst i form av människor. Dagens situation är till stor del en effekt av de senaste två decenniernas alltför låga investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur.

En sund konkurrens på lika villkor

Landets tillväxt och välstånd förutsätter en effektiv byggsektor som har långsiktig kompetens och kapacitet att tillgodose de behov som finns i samhället. Med den resursbrist som idag råder på den svenska byggmarknaden behöver vi tillgång till både svensk och utländsk arbetskraft. Men det måste ske till klara och tydliga spelregler som gäller samtliga aktörer verksamma på den svenska marknaden. Endast då skapas förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor och säkra arbetsplatser. Vidare krävs en gemensam kraftansträngning – av politiker, arbetsmarknadens parter, myndigheter, byggbransch – för en bättre matchning mellan befintlig arbetskraft och behov.

För en ökad sysselsättning i Sverige med hjälp av byggbranschen är det också nödvändigt att se över möjligheten till ett flexiblare och konkurrenskraftigare lönesystem. Slutligen måste vi införa en mer långsiktig syn på byggandet i Sverige. Bara genom att jämna ut kurvorna mellan underproduktion och överhettning kan vi skapa långsiktiga förutsättningar för en sund bransch och en kompetensförsörjning av den arbetskraft som branschen så väl behöver.

MED ambitionen att bli branschens bästa företag

Peabs finansiella position är god och vi verkar på en marknad med stabila utsikter. Arbetet med ständiga förbättringar ger effekt och tydliga indikationer på att vi är på rätt väg. Med fullt fokus på ett ansvarfullt och hållbart företagande arbetar vi vidare med ambitionen att vara det bästa företaget i branschen. Ett mål vi ska uppnå genom att ha de nöjdaste kunderna, vara den bästa arbetsplatsen och det mest lönsamma företaget i branschen.

41,4

Orderingången för helåret ökade till 41,4 miljarder kronor.

”Peab ska vara en trygg och kompetent samarbetspartner med stark lokal närvaro som genomgående levererar kvalitet och gör kundens intresse till vårt. Kontinuerligt frågar vi också våra kunder hur väl vår leverans lever upp till deras förväntningar. Årets sammanvägda NKI-värde visar på ett stabilt resultat. Men för att nå vår målsättning om att ha branschens nöjdaste kunder kommer vi arbeta än hårdare.”

Enligt Boverkets prognos finns behov av 700 000 nya bostäder fram till år 2025.

Förslöv i mars 2017


Jesper Göransson
VD och koncernchef