Not 31 Avsättningar

Avsättningar som är långfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Garantikostnader 310 345
Återställningskostnader 136 96
Tvister 0 10
Åtagande i joint ventures 43 46
Löneskatt på pensionskostnader 85 72
Övrigt 20 23
Totalt 594 592

Avsättningar som är kortfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Garantikostnader 104 55
Avvecklingskostnader 1
Tvister 55 51
Övrigt 46 12
Totalt 205 119

Avsättningar

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Löneskatt på pensionskostnader 28 25
Totalt 28 25

 

Koncernen, Mkr 2016 Garanti-kostnader Återställ-ningskost-nader Avvecklings-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Löneskatt på pensions-kostnader Övrigt Totalt
Redovisat värde vid årets ingång 400 96 1 61 46 72 35 711
Avsättningar som gjorts under året 167 23 4 6 13 55 268
Ökning genom rörelseförvärv 30 30
Belopp som tagits i anspråk under året -137 -12 -1 -11 -9 -2 -172
Outnyttjade belopp som har återförts under året -24 -1 -8 -26 -59
Omklassificering 8 8
Årets omräkningsdifferens 8 1 4 13
Redovisat värde vid årets utgång 414 136 55 43 85 66 799
Varav långfristig del av avsättningarna 310 136 0 43 85 20 594
Varav kortfristig del av avsättningarna 104 55 46 205

 

Koncernen, Mkr 2015 Garanti-kostnader Återställ-ningskost-nader Avvecklings-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Löneskatt på pensions-kostnader Övrigt Totalt
Redovisat värde vid årets ingång 402 85 42 18 47 49 75 718
Avsättningar som gjorts under året 128 16 1 49 4 23 28 249
Belopp som tagits i anspråk under året -104 -5 -41 -6 -5 -56 -217
Outnyttjade belopp som har återförts under året -17 0 0 -13 -30
Omklassificering -2 2
Årets omräkningsdifferens -7 0 -1 0 -1 -9
Redovisat värde vid årets utgång 400 96 1 61 46 72 35 711
Varav långfristig del av avsättningarna 345 96 10 46 72 23 592
Varav kortfristig del av avsättningarna 55 1 51 12 119

 

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Redovisat värde vid årets ingång 25 20
Avsättningar som gjorts under året 3 5
Redovisat värde vid årets utgång 28 25
Varav långfristig del av avsättningarna 28 25

Garantikostnader

Avser beräknad kostnad för att åtgärda fel och brister avseende avslutade projekt, som uppkommer under projektens garantitid samt lämnade hyresgarantier. Utflödet av resurser sker under projektens garantitid som huvudsakligen uppgår till två till fem år. Då effekten av när i tiden betalning sker, inte är väsentlig, nuvärdeberäknas inte förväntade framtida utbetalningar. Avsättning för garantikostnader har gjorts inom samtliga affärsområden.

Återställningskostnader

Avser beräknade återställningskostnader inom Industriverksamheten för grus- och bergtäkter efter avslutad brytning. Avsättningen ökar utifrån bruten mängd och återföres efter utförd återställning. Avsatt belopp förväntas tas i anspråk successivt efter avslutad brytning. Återställning kan förväntas ske under 1 till 15 år.

Tvister

Avser uppkomna tvister inom affärsområde Bygg och Industri.

Åtagande i joint ventures

Avser andelar i joint ventures med ett negativt koncernmässigt värde inom affärsområde Projektutveckling.

Övrigt

Avser övriga mindre avsättningar.