Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Förändring i avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier 0 0
Avsättning periodiseringsfond -522
Ehållna koncernbidrag 2 393 1 123
Lämnade koncernbidrag -16 -903
Summa 1 855 220