Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Förändring i avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier  0 0
Avsättning periodiseringsfond  -522
Ehållna koncernbidrag  2 393 1 123
Lämnade koncernbidrag  -16 -903
Summa 1 855 220