Not 32 Övriga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Övriga långfristiga skulder
Villkorad köpeskilling  23
Derivat som innehas för säkring  95 144
Övriga skulder  64 13
Summa 182 157
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till joint ventures  5 42
Källskatt, sociala avgifter  189 169
Mervärdesskatt  573 424
A-conto pågående arbete  714 492
Derivat som innehas för säkring  1 1
Övriga skulder  149 108
Summa 1 631 1 236

 

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Övriga kortfristiga skulder
Källskatt  3 3
Övriga skulder  4 4
Summa 7 7