Not 32 Övriga skulder

Koncernen, Mkr 2016 2015
Övriga långfristiga skulder
Villkorad köpeskilling 23
Derivat som innehas för säkring 95 144
Övriga skulder 64 13
Summa 182 157
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till joint ventures 5 42
Källskatt, sociala avgifter 189 169
Mervärdesskatt 573 424
A-conto pågående arbete 714 492
Derivat som innehas för säkring 1 1
Övriga skulder 149 108
Summa 1 631 1 236

 

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Övriga kortfristiga skulder
Källskatt 3 3
Övriga skulder 4 4
Summa 7 7