Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen, Mkr 2016 2015
Finansiella tillgångar som kan säljas
     Aktier och andelar 480 310
     Innehav icke marknadsnoterad fond 54 49
     Onoterade aktier och andelar som värderas till anskaffningsvärde 330 130
Summa 864 489

 

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Ingående balans 1 januari 310 223
Värdeförändring 151 104
Valutakursdifferens 19 -17
Utgående balans 31 december 480 310