Not 14 Skatter

Redovisade i resultaträkningen

Koncernen, Mkr 2016 2015
Aktuell skattekostnad/skatteintäkt
Årets skattekostnad/skatteintäkt -380 4
Justering av skatt hänförlig till tidigare år -9 -5
-389 -1
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt
Temporära skillnader 77 -39
Under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 0 4
Utnyttjande av aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -117 -136
Förändrade skattesatser -2 -9
Skatteintäkt vid förvärv av bolag med underskottsavdrag vilka förvärvats till belopp understigande nominellt värde 25
Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter 108 48
66 -107
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -323 -108

 

Moderbolaget, Mkr 2016 2015
Aktuell skattekostnad/skatteintäkt
Årets skattekostnad -345 -1
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 4
-345 3
Uppskjuten skatteintäkt
Temporära skillnader 11 6
11 6
Totalt redovisad skattekostnad/skatteintäkt i moderbolaget -334 9

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen, Mkr 2016 2016 (%) 2015 2015 (%)
Resultat före skatt 2 050 906
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -451 22,0 -199 22,0
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag -1 0,0 -2 0,2
Ej avdragsgilla kostnader -89 4,4 -74 8,2
Ej skattepliktiga intäkter 84 -4,1 46 -5,1
Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster 11 -0,5 34 -3,7
Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter 108 -5,2 48 -5,3
Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag 14 -0,7 15 -1,7
Skatt hänförlig till tidigare år -9 0,4 -5 0,6
Förändrade skattesatser -2 0,1 -9 1,0
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -6 0,3 -2 0,2
Skatteintäkt vid förvärv av bolag med underskottsavdrag vilka förvärvats till belopp understigande nominellt värde 25 -2,8
Effekt nettoresultat joint ventures 18 -0,9 15 -1,7
Redovisad effektiv skatt -323 15,8 -108 11,9

 

Moderbolaget, Mkr 2016 2016 (%) 2015 2015 (%)
Resultat före skatt 1 555 54
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -342 22,0 -12 22,0
Ej avdragsgilla kostnader -1 0,1 -44 81,5
Ej skattepliktiga intäkter 1 -0,1 44 -81,5
Avdragsgilla ej resultatpåverkande poster 8 -0,5 16 -29,5
Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag 1 -1,8
Skatt hänförlig till tidigare år 4 -7,4
Redovisad effektiv skatt -334 21,5 9 -16,7

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat

Före skatt Skatt Efter skatt Före skatt Skatt Efter skatt
Koncernen, Mkr 2016 2015
Årets omräkningsdifferens utländska verksamheter 166 12 178 -155 -12 -167
Finansiella tillgångar som kan säljas 153 153 90 90
Kassaflödessäkringar 31 -11 20 28 -6 22
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 0 0 0 0 0 0
Övrigt totalresultat 350 1 351 -37 -18 -55

Redovisad i balansräkningen

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Förändringar redovisade i årets resultat
Koncernen, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Materiella anläggningstillgångar -338 -300 -338 -300 -29
Immateriella anläggningstillgångar -62 -60 -62 -60 4
Finansiella anläggningstillgångar -41 -1 -41 -1 -40
Projekt- och exploateringsfastigheter 6 -5 -5 6 3
Pågående arbete 4 7 4 7 -4
Varulager 1 1 1 1 0
Kundfordringar 3 18 3 18 -17
Upparbetad ej fakturerad intäkt -66 -45 -66 -45 -11
Övriga fordringar -2 -2 -2
Räntebärande skulder 95 81 95 81 9
Pensionsavsättningar 82 48 82 48 34
Avsättningar 63 60 63 60 -5
Fakturerad ej upparbetad intäkt 244 90 244 90 154
Övriga skulder 163 63 163 63 108
Underskottsavdrag 134 142 134 142 -23
Periodiseringsfonder -116 -1 -116 -1 -115
Säkerhetsreserv -462 -462 -462 -462
Skattefordringar/-skulder 789 516 -1 092 -869 -303 -353
Kvittning -720 -414 720 414
Netto 69 102 -372 -455 -303 -353 66

 

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Förändringar redovisade i årets resultat
Moderbolaget, Mkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Pensionsavsättningar 97 88 97 88 9
Övriga skulder 2 2 2
Netto 99 88 99 88 11

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag

Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott. Uppskjuten skatt avseende underskott för vilka osäkerhet om avdragsrätt föreligger, har ej redovisats som tillgång. Värdet av den uppskjutna skatten på underskottsavdrag i Sverige som inte redovisats som tillgång uppgår per 2016-12-31 till cirka 187 Mkr (284).

Med hänsyn till tidigare års redovisade förluster i den norska verksamheten kvarstår en osäkerhet kring det framtida utnyttjandet av underskottsavdrag, vilka uppgår till 417 Mkr (397). Dessa har inte aktiverats. Skattevärdet av de ej aktiverade underskottsavdragen uppgår till 100 Mkr (99).

Förändrade skattesatser

Från och med 2017 är skattesatsen i Norge ändrad till 24 procent från 25 procent som gällde under 2016. Under 2015 uppgick skattesatsen i Norge till 27 procent.