Not 37 Investeringsåtagande

Under 2016 har koncernen slutit avtal om att förvärva materiella anläggningstillgångar uppgående till 212 Mkr (153).

Koncernen hade inga åtaganden vid utgången av 2016 eller 2015 att investera i samarbetsarrangemang.

Företag klassificerade som samarbetsarrangemang har åtagit sig investeringar på 948 Mkr (1 105). Merparten av investeringsåtaganden förväntas bli reglerade under kommande räkenskapsår.

Moderbolaget har inte slutit några avtal om att förvärva materiella anläggningstillgångar.