Aktiva medlemskap

Asis International

ASIS är en ideell organisation för säkerhetschefer och andra ledare inom säkerhet. ASIS tillser att ledning av säkerhet utgör en erkänd profession gentemot branschen, media, myndigheter och allmänheten. Peab är medlem.

BASTA

BASTA är ett branschgemensamt system som syftar till att fasa ut farliga ämnen. Peab deltar i BASTAs vetenskapliga råd.

BEAst

BEAst står för Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard och har i dagsläget drygt 90 medlemmar. Det är en mötesplats för allt som rör e-handel B2B, webblösningar och e-kommunikation i branschen. En representant från Peab är styrelseordförande i BEAst.

BIM ALLIANCE

BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM (Building Information Modeling) – digital strukturerad informationshantering – genom att skapa nätverk och sprida information samt utveckla verktyg och stöd. Medlemmarna består av en rad olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, där Peab ingår.

BRAINS & BRICKS

Brains & Bricks – B2 – är en centrumbildning som fokuserar på material- och informationsflöden samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch. Det är en gemensam satsning som initierats av Peab, Linköpings universitet och Katrineholms kommun.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN (BVB)

Byggvarubedömningen gör bedömningar av byggprodukter ur ett livscykelperspektiv. Peab ansvarar för systemets kriteriegrupp.

CENTRE FOR MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT (CMB)

CMB bildades som ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn och är nu Sveriges största forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. Peab är medlem i flera av CMB:s utskott. En representant från Peab är ledamot i BIM Management-gruppen.

Comprehensive development of nearly zero-energy municipal buildings (CoMBi)

I Finland deltar Peab i forskningsprojektet COMBI i syfte att bidra till utvecklingen av nära-nollenergihus för kommunala servicebyggnader. Projektet leds av Tampere University of Technology. Ett flertal universitet och kommuner deltar i arbetet, som är ett led i att uppnå EU:s energieffektiviseringskrav till 2020.

FN GLOBAL COMPACT

Peab undertecknade FN Global Compact under 2012 och arbetar strategiskt med de tio principerna för hållbart företagande inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

GALAXEN BYGG

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Peab är representerat i Galaxens styrelse, Galaxenrådet Öst samt i Galaxens skolgrupp.

IQ SAMHÄLLSBYGGNAD

IQ Samhällsbyggnad är en nod och katalysator för forskning, innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande. Peab är representerat genom en ledamot i styrelsen.

LIFT UTBILDNINGSRÅDET (Lur)

Peab deltar i LUR som är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP och LUR:s villkor.

NORDISKT VÄGFORUM (NVF)

NVF är ett branschsamarbete med medlemmar från både privat och offentlig sektor i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige som ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Peab är representerat genom ordförandeposten i NVF:s svenska utskott för beläggningar.

NÄRINGSLIVETS SÄKER­HETSDELEGATION

Ett nätverk för lönsam riskhantering. Kansliet finns på Svenskt Näringsliv. Peab är medlem och har också föreläst på medlemsträffar.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV (NMC)

NMC är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Föreningen är branschöverskridande och verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter mellan företag och organisationer. Peab är medlem.

NÄTVERKET RENARE MARK

Nätverket Renare Mark är en ideell organisation vars syfte är att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten. Målet är att skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska och europeiska nätverk. Peab är korporativ medlem.

SIS

SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Peab är medlem i flera tekniska kommittéer.

SVEBY

Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. Peab är med som finansiär och sitter i styrgruppen.

SVENSK BETONG

Svensk Betong är samlingsplatsen för de som tillverkar och bygger med betong. Svensk Betong är en kunskapsförmedlare som argumenterar för fördelarna med betong ur ett livscykelperspektiv. Peab är representerat i styrelsen och samtliga utskott.

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND (SBUF)

SBUF är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5 000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. Peab representeras i styrelsen genom ordförandeposten, samt i ett par av utskotten.

SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI)

BI är byggindustrins bransch- och arbets­givarorganisation med cirka 3 200 medlemsföretag. BI:s syfte är att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. Peab
är representerat genom ordförandeposten i BI samt i flera av BI:s råd/kommittéer, bland annat energi- och miljörådet och referensgruppen för arbetsmiljö.

Sweden green building council (SGBC)

SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Peab deltar i flertalet av SGBC:s kommittéer. Peab är även medlemmar i det norska (NGBC) och det finska (FIGBC) Green Building Council.